จุดประเด็น

 • ระบบสุขภาพเข้มแข็ง ต้องเริ่มที่จุดเล็กๆ
  21/03/2014 - 14:07
  “ระบบบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน เป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งที่คนไทยเกือบทั้งประเทศเฝ้ารอคอยให้เกิดการพัฒนา คุณภาพให้มากขึ้น ดังนั้น “ฝ่ายซื้อบริการสุขภาพ” และ “ให้ฝ่ายบริการสุขภาพ” ควรจับมือกันเพื่อพัฒนางานบริการสุขภาพด้านพื้นฐานให้มีคุณภาพและครอบคลุม ทั่วทุกพื้นที่อย่างเร่งด่วน”
 • หลักประกันสุขภาพของผู้สูงอายุของไทย...จะไปทางไหน?
  24/02/2014 - 16:09
  Teaser: สหราชอาณาจักรได้เริ่มมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal health coverage) มานานกว่า 30 ปีแล้ว ได้พัฒนาแนวคิดในการสร้างระบบการให้บริการสุขภาพและระบบประกันสุขภาพ...
 • เขตสุขภาพ ความเป็นมาและความคาดหวัง
  18/12/2013 - 16:33
  Teaser: พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ระบุอำนาจหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขใน “การสร้างเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย...
 • “เผชิญการตายอย่างสงบ” รู้ไว้ใช่ว่า...
  15/11/2013 - 14:41
  Teaser: นับแต่เทคโนโลยีทางการแพทย์มีการพัฒนาจนมีความก้าวหน้าอย่างมาก ทำให้เครื่องมือทางการแพทย์และการรักษาโรคต่างๆ สามารถยืดเวลา “ความตาย” ออกไป เพื่อให้ “การพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รัก” ช้าออกไป...
 • ก้าวใหม่ สวรส. ขับเคลื่อนองค์ความรู้ สู่ระบบสุขภาพที่สมดุลและยั่งยืน
  25/09/2013 - 13:54
  Teaser: ถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะเกิดขึ้นและได้ทำหน้าที่ช่วยดูแลคนไทยได้กว่า 48 ล้านคน โดยทำให้ประชาชนไม่ต้องล้มละลายจากการเป็นหนี้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ...
 • เสนอใช้ P4P เฟ้นข้อมูลเชิงประจักษ์
  24/09/2013 - 18:38
  Teaser: เสนอใช้ P4P เฟ้นข้อมูลเชิงประจักษ์ “อุปสงค์-อุปทานด้านบริการสุขภาพ” แก้วิกฤตกำลังคน" จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 11 ธ.ค. 55 ที่ผ่านมา...
 • ระบบวิจัยสุขภาพในทศวรรษหน้า
  13/06/2013 - 14:42
  Teaser: ถ้าเปรียบสมองคือ อวัยวะสำคัญของมนุษย์ เป็นกลไกที่ทำให้มนุษย์ดำเนินชีวิตไปข้างหน้าได้... “ระบบวิจัย” ก็คือ “สมอง” ถ้าเปรียบสมองคือ อวัยวะสำคัญของมนุษย์...
 • จัดการความรู้ สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรม “พลังความรู้ สู่การเขยื้อนภูเขา”
  20/04/2013 - 23:49
  Teaser: อีกไม่กี่วันก็จะถึงงานประชุมวิชาการประจำปีของ “สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข” หรือ “สวรส.” ที่หลายคนตั้งตารอ อีกไม่กี่วันก็จะถึงงานประชุมวิชาการประจำปีของ “สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข” หรือ “สวรส.”...
 • ครั้งสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุข
  20/02/2013 - 10:13
  Teaser: เมื่อปี 2485 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 3) กำเนิดกระทรวงสาธารณสุข (กสธ.) ขึ้น เมื่อนับถึงปัจจุบัน กสธ. มีอายุได้ 71 ปี เมื่อปี 2485...
 • ความจริงว่าด้วยตำแหน่งข้าราชการกับวิกฤติกำลังพยาบาล
  01/11/2012 - 13:45
  Teaser: นับจากรัฐบาลดำเนินนโยบายควบคุมตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในปี 2543 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐ ทำให้บุคลากรด้านสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา...

รายการเลขหน้า