“ระบบวิจัยสุขภาพ” กับ “วิจัยระบบสุขภาพ”

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
supadit
เมื่อวันที่
2015-03-05 13:22
“ระบบวิจัยสุขภาพ” กับ “วิจัยระบบสุขภาพ”
จำนวนผู้อ่าน
1939

     คำว่า “ระบบวิจัยสุขภาพ” กับ “วิจัยระบบสุขภาพ” 2 คำนี้ อาจดูคล้าย แต่มีความหมายแตกต่างที่ชวนสับสนอยู่บ้าง จึงได้นำ 2 คำ นี้มาอธิบายเพื่อทำความเข้าใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้น...

ระบบวิจัยสุขภาพ (Health Research System)

เป็นระบบวิจัย ที่เกี่ยวข้องในทุกองค์ประกอบและที่เกี่ยวกับสุขภาพ ทั้งเชิงกลไก องค์กร บุคลากร ตลอดจนประเด็นต่างๆ เช่น โรคภัย สังคม สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

แนวทางการบริหารจัดการที่ดี สำหรับระบบวิจัยสุขภาพที่สำคัญ ประกอบด้วย

 • การสนับสนุนการวิจัย ในหลายช่องทาง เหมาะสมกับประเภทงานวิจัย
 • การพัฒนาสถาบันและโครงสร้างพื้นฐาน ครอบคลุมทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันวิจัยที่มีศักยภาพ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณประเมินติดตามผล
 • บุคลากรวิจัย หน่วยงานสนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพควรมียุทธศาสตร์ร่วมกัน เพื่อเพิ่มจำนวนและพัฒนาคุณภาพนักวิจัยและบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยมีกลไกผลักดันผลงานวิจัย พร้อมทั้งระบุแผนและงบประมาณ
 • การติดตามและประเมินผล กำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม ดำเนินการติดตามร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 


วิจัยระบบสุขภาพ (Health System Research)

เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบสำคัญของระบบสุขภาพ ประกอบด้วย

 • ด้านกำลังคนด้านการแพทย์และสาธารณสุข
 • ด้านระบบบริการ  
 • ด้านยาและเวชภัณฑ์  
 • ด้านการเงินการคลัง  
 • ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ตลอดจนการอภิบาลระบบ

ซึ่งเป็นการวิจัยที่มุ่งการแก้ปัญหาและตอบโจทย์ใหญ่ของประเทศที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบสุขภาพ โดยผลของการวิจัยจะเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่นำไปสู่การพัฒนาเป็นมาตรการ กฎหมาย นโยบายด้านสุขภาพที่ส่งผลต่อประชาชนโดยรวม  ตัวอย่างเช่น  การวิจัยประเมินผลระบบหลักประกันสุขภาพ การวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศระบบสุขภาพ ฯลฯ

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.