จุดประเด็น

 • เชื้อไวรัสกลายพันธุ์กับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙
  25/11/2020 - 10:05
  ตามที่มีข่าวว่า ทีมไทยกำลังเร่งผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ มาใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ทำให้บางคนสงสัยว่า แล้วที่มีข่าวว่า เชื้อ SARS-CoV-2 กลายพันธุ์หรือมี มิวเทชัน (mutation) ตลอดเวลา เมื่อถึงกลางหรือปลายปีหน้า วัคซีนที่คนไทยทำจะยังใช้ได้ไหม? เพราะเชื้อกลายพันธุ์ไปเรื่อยจนไม่รู้ว่า ปีหน้ายังเหลือเป็นสายพันธุ์เดิมหรือกลายเป็นสายพันธุ์ใหม่หมดแล้ว? ก่อนที่ผมจะไปสรุปว่า วัคซีนคนไทยทำเสร็จในปีหน้าจะใช้ได้หรือไม่? เราต้องทราบข้อเท็จจริง ๔ ข้อก่อน
 • รูปแบบระบบบริการที่เป็นมิตรสำหรับคนต่างด้าวในประเทศไทย : พนักงานสาธารณสุขต่างด้าว และอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว
  20/07/2020 - 13:37
  การให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับคนต่างด้าวเป็นแนวทางการจัดบริการสุขภาพ (Health for all policy) เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและสร้างความเท่าเทียมในการเข้ารับบริการสุขภาพของคนต่างด้าว มุมมองของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับคนต่างด้าว ทั้งในมุมของผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ
 • รูปแบบระบบบริการที่เป็นมิตรสำหรับคนต่างด้าวในประเทศไทย : งบประมาณการจัดบริการสุขภาพสำหรับคนต่างด้าว
  20/07/2020 - 13:30
  หนึ่งในแนวทางการจัดบริการสำหรับคนต่างด้าวเพื่อตอบสนองความต้องการและเป็นมิตรต่อระบบริการสุขภาพ และผู้เข้ารับบริการ คือ ความยั่งยืนของระบบการเงินการคลัง (Financing) ที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืนของระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตร และสามารถรองรับจำนวนคนไข้ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
 • รูปแบบระบบบริการที่เป็นมิตรสำหรับคนต่างด้าวในประเทศไทย : บริการสุขภาพสำหรับคนต่างด้าวเหมือนหรือต่างกับคนไทย ?
  20/07/2020 - 13:19
  จากข้อมูลการใช้บริการสาธารณสุขของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2562 พบว่า อัตราการใช้บริการของคนต่างด้าวในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โรงพยาบาลหลายแห่งจึงมีนโยบายในการแยกคลินิกที่มีจำนวนคนต่างด้าวมาใช้บริการมาก เช่น คลินิกฝากครรภ์และคลอด งานวางแผนครอบครัว งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วัคซีน) คลินิกเด็กดี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนต่างด้าว โดยเพิ่มการจัดหาล่ามแปลภาษาและสื่อสารภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะ สะดวกต่อการบริหารจัดการในโรงพยาบาล รวมทั้งการมีหลักประกันสุขภาพสำหรับคนต่างด้าวทำให้การเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มคนเหล่านี้เพิ่มขึ้น ลดอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสุขภาพ
 • “ระบบวิจัยสุขภาพ” กับ “วิจัยระบบสุขภาพ”
  05/03/2015 - 13:22
  คำว่า “ระบบวิจัยสุขภาพ” กับ “วิจัยระบบสุขภาพ” 2 คำนี้ อาจดูคล้าย แต่มีความหมายแตกต่างที่ชวนสับสนอยู่บ้าง "จุดประเด็น" จึงได้นำ 2 คำ นี้มาอธิบายเพื่อทำความเข้าใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้น...
 • ส่องทิศทาง 16 ปี HIA กับการขับเคลื่อน บนเกลียวคลื่น !!
  10/02/2015 - 17:00
  ผ่านมาแล้วกว่า 16 ปี ที่ประเทศไทย ได้ขับเคลื่อนแนวทาง “การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ” หรือ “Health Impact Assessment : HIA” ขึ้นมา เพื่อหวังที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับและติดตามการสร้างนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะให้กับสังคม
 • รูปลูกเต๋าไม้เลข 1-6 วางซ้อนกันขึ้นไป
  09/06/2014 - 10:59
  องค์ประกอบสำคัญของระบบสุขภาพประกอบไปด้วย การให้บริการ บุคลากร ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ ยาและเวชภัณฑ์ ระบบการคลังด้านสุขภาพ และภาวะผู้นำและธรรมภิบาล ระบบสุขภาพที่ดีจะส่งมอบงานบริการสุขภาพตามความจำเป็นของประชาชน โดยมีกลไกการคลังที่เข้มแข็ง มีบุคลากรดี มีความพร้อมในจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมและใช้เป็นฐานในการตัดสินใจเชิงนโยบายได้
 • รูปประกอบเป็นรูปรถยนต์สองคันชนประสานงากัน
  06/05/2014 - 15:12
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และแหล่งทุนวิจัยอื่นมีงานวิจัยในเรื่องอุบัติเหตุบนถนนมากมาย และได้มีการวิเคราะห์สิ่งที่เป็นปัญหาที่ยังเป็นวังวนอยู่ในประเทศไทย เพราะเนื่องจากไม่ได้กำหนดความปลอดภัยทางถนนเป็นปัญหาสำคัญ แม้มีแผนหลักแห่งชาติ แต่ก็ไม่ได้ถูกนำไปใช้ปฏิบัติ
 • ระบบสุขภาพเข้มแข็ง ต้องเริ่มที่จุดเล็กๆ
  21/03/2014 - 14:07
  “ระบบบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน เป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งที่คนไทยเกือบทั้งประเทศเฝ้ารอคอยให้เกิดการพัฒนา คุณภาพให้มากขึ้น ดังนั้น “ฝ่ายซื้อบริการสุขภาพ” และ “ให้ฝ่ายบริการสุขภาพ” ควรจับมือกันเพื่อพัฒนางานบริการสุขภาพด้านพื้นฐานให้มีคุณภาพและครอบคลุม ทั่วทุกพื้นที่อย่างเร่งด่วน”
 • หลักประกันสุขภาพของผู้สูงอายุของไทย...จะไปทางไหน?
  24/02/2014 - 16:09
  Teaser: สหราชอาณาจักรได้เริ่มมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal health coverage) มานานกว่า 30 ปีแล้ว ได้พัฒนาแนวคิดในการสร้างระบบการให้บริการสุขภาพและระบบประกันสุขภาพ...

รายการเลขหน้า