HSRI-FORUM ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 : วิจัยลดช่องว่าง ระบบบริการสุขภาพ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2015-05-08 10:24
แท็ก 

ระบบบริการสุขภาพมีความซับซ้อนมากขึ้น ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากผู้รับบริการเข้าถึงระบบบริการและความต้องการบริการสุขภาพที่มีความเฉพาะด้านเพิ่มมากขึ้น แม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เป็นประเด็นท้าทาย การวิจัยและพัฒนาข้อเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย ในบทบาทของ สวรส. ถือเป็นจิ๊กซอร์ชิ้นสำคัญที่มาช่วยสร้างองค์ความรู้ เพื่ออุดช่องว่างของปัญหาที่มีอยู่ในระบบบริการสุขภาพให้แคบลง

download_icon3.gif  download HSRI-FORUM ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 มี.ค.-เม.ย. 58