HSRI-FORUM ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 : ปฏิรูป...วิจัยระบบสุขภาพ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2015-03-03 16:37
แท็ก 
HSRI-FORUM ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 : ปฏิรูป...วิจัยระบบสุขภาพ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะในภาพรวม : นักวิจัยที่ทำการทบทวนเห็นว่าธรรมนูญฯ ฉบับนี้เน้นข้อเสนอให้รัฐทำ แต่ก็ไม่ได้มีกลไกในการระบุว่าถ้ารัฐไม่ทำแล้วจะเป็นอย่างไร ควรทำอย่างไร ในขณะที่ธรรมนูญฯเน้นหลักการมีส่วนร่วมซึ่งไม่ควรใช้ wording “ให้รัฐ”
จำนวนผู้อ่าน
424

เกาะติดประเด็นร้อนกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญด้าน “การวิจัยสุขภาพ” ของการ “REFORM สวรส.” สู่บทบาทที่ครอบคลุมทุกมิติงานวิจัยด้านสุขภาพของประเทศ ในการผลักดันกฎหมายจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมและวิจัยสุขภาพ 

download_icon3.gif  download HSRI-FORUM ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ม.ค.-ก.พ. 58