HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 : ปรับโฉมสาธารณสุข เคลื่อนแนวคิดเขตสุขภาพ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-11-22 16:18
แท็ก 
รูปประกอบ หน้าปก HSRI forum ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 : ปรับโฉมสาธารณสุข เคลื่อนแนวคิดเขตสุขภาพ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข นำโดย ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการปฏิรูปฯ อาทิ ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา นพ.โสภณ เมฆธน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน และนพ.นพพร ชื่นกลิ่น พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมพิจารณาข้อเสนอการขับเคลื่อนเขตสุขภาพ มีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการของหน่วยงานในพื้นที่อย่างประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐรูปแบบใหม่ (Sandbox)
จำนวนผู้อ่าน
519

 

HSRI-FORUM ฉบับนี้มาพร้อมกับก้าวย่างสำคัญของการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้เริ่มดีเดย์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา มาติดตามการปรับเปลี่ยนบทบาทตามนโยบายการปฏิรูประบบสุขภาพในยุคของ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงบทบาทในการสร้างองค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพ ของ สวรส. เพื่อให้มีความพร้อมต่อการปรับตัว และมีความยืดหยุ่นต่อการรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ใหม่ๆ ในอนาคต

download_icon3.gif  download HSRI-FORUM ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 ก.ย. 56