HSRI-FORUM ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 : เคลื่อนยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2012-08-29 11:32
แท็ก 
รูปประกอบ หน้าปก HSRI-FORUM ปีที่ 1 ฉบับที่ 3
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงสาธารณสุขเตรียมส่งแพทย์กว่า 1,000 คนในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลับทำงานในภูมิลำเนาทำให้แพทย์กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ห่างไกลทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ตลอดโครงการมีแพทย์ลาออกร้อยละ 18 จับมือกระทรวงศึกษาธิการปรับการเรียนการสอนหลักสูตรของแพทย์ชนบทชั้นปีที่ 4 – 6 สร้างจิตสำนึกรักชุมชนย้ำรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานชดใช้ทุนให้เต็มกำลัง ความรู้ ความสามารถ
จำนวนผู้อ่าน
457

 

จุลสาร HSRI Forum ฉบับนี้นำเสนอเรื่อง ‘แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550-2559’ เป็นรายงานพิเศษ เนื่องในโอกาสที่แผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว ดำเนินงานมาได้ 5 ปีหรือถือเป็นครึ่งทางของแผน ดังนั้นจึงได้มีการประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ และนำผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ ในช่วง 5 ปีที่เหลือเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการและยั่งยืนต่อไป  

  download HSRI-FORUM ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ส.ค.-ธ.ค. 55