ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2559

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2016-12-30 10:33
แท็ก 
ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2559
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
58.03 KB
ดาวน์โหลด
250 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
587

ความท้าทายของการเข้าถึงเป้าหมายสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบาง

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุขฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายให้เป็นฉบับพิเศษ ร่วมค้นหาองค์ความรู้สู่ความท้าทายในการเข้าถึงเป้าหมายสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบาง กรณีประเทศไทย ซึ่งมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามานานถึง 15 ปี ประชากรกลุ่มเปราะบางของไทยบรรลุเป้าหมายสุขภาพหรือยัง ถ้าบรรลุเป้าหมาย เป็นเพราะกลไกใดในระบบสุขภาพ ถ้ายังไม่บรรลุเป้าหมาย เป็นเพราะเงื่อนไขปัจจัยใด

บทความที่นำเสนอในวารสารฉบับนี้ เริ่มด้วยการค้นหาว่าตัวชี้วัดอะไรในบริบทประเทศไทยที่ช่วยทำนายความด้อยโอกาส หรือความเปราะบางของประชากร ด้วยทฤษฎีโอกาสในชีวิต จากนั้นฉายภาพของช่วงชีวิตมนุษย์ตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งยอมรับกันทั่วไปว่าวัยเด็กเป็นวัยเปราะบาง สมควรได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการโฆษณาที่จะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพในอนาคต เด็กที่อยู่พื้นที่ห่างไกล ก็มีโอกาสพบปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมของพื้นที่ห่างไกล ผู้พิการเมื่อได้รับการดูแลที่ถูกต้อง สุขภาพดีก็จะกลับมา และเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ความเปราะบางของปัจจัยภายในครอบครัวเป็นพื้นฐานสำคัญต่อสุขภาพดีของผู้สูงอายุ ฯลฯ

อีกด้านหนึ่งของความท้าทายสู่เป้าหมายสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางที่นำเสนอในวารสารฉบับนี้ คือ ระบบบริการสุขภาพที่ตระหนักต่อสถานการณ์ความเปราะบางและมีบทบาทตอบสนองต่อความจำเป็นทางสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบาง

ในภาพรวม องค์ความรู้ที่นำเสนอในฉบับนี้จึงเป็นหลักฐานให้ผู้อ่านปะติดปะต่อภาพว่า ระบบสุขภาพในประเทศไทยก้าวไปถึงการตอบสนองต่อสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางเพียงใด ดังหัวข้อที่จะได้อภิปรายกันในการประชุมย่อยห้องวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ก่อนการประชุมวิชาการรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล (Prince Mahidol Award Conference หรือ PMAC) ในวันที่ 30 มกราคม 2560 ว่า “The last mile of UHC in Thailand, “Do we reach the vulnerable?

ดังนั้น หลักฐานของบทความในวารสารฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการสังเคราะห์องค์ความรู้จากนักวิชาการจากนานาชาติ ในการประชุม PMAC 1-3 กุมภาพันธ์ 2560 Addressing the Health of Vulnerable Populations for an Inclusive Society เพื่อให้ได้คำตอบว่า ประชากรกลุ่มเปราะบาง (vulnerable populations) หมายถึงประชากรกลุ่มใด จะมีลักษณะเช่นเดียวกันในทุกประเทศ หรือมีลักษณะเฉพาะพิเศษของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน และมีประสบการณ์ทางมาตรการหรือทางนโยบายใดที่ทำให้ประชากรกลุ่มเปราะบางเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

ศ.ดร.นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
บรรณาธิการ

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.