All issues

 • วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2559
  30/12/2016 - 14:10
  กองบรรณาธิการ บทบรรณาธิการ ความท้าทายของการเข้าถึงเป้าหมายสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบาง โดย ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย นิพนธ์ต้นฉบับ ช่วงชั้นทางสังคม ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม...
 • วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 59
  20/09/2016 - 13:59
  กองบรรณาธิการ วิสัยทัศน์ จุดประสงค์และขอบข่าย เงื่อนไขหลักในการส่งต้นฉบับ คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ บทบรรณาธิการ มองปฏิรูประบบสุขภาพผ่านรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2559 โดย ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย...
 • วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 59 (Vol.10 No.2)
  20/06/2016 - 13:33
  กองบรรณาธิการ วิสัยทัศน์ จุดประสงค์และขอบข่าย เงื่อนไขหลักในการส่งต้นฉบับ คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ บทบรรณาธิการ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก : ขนาดและผลกระทบ โดย ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย handle:...
 • วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค. 59
  04/03/2016 - 16:19
  กองบรรณาธิการ วิสัยทัศน์ จุดประสงค์และขอบข่าย เงื่อนไขหลักในการส่งต้นฉบับ คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ บทบรรณาธิการ ความเป็นธรรมของบริการทันตสุขภาพ (Equity of Dental Health Service) โดย ศุภสิทธิ์...
 • วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ต.ค.-ธ.ค. 58
  21/12/2015 - 14:31
  กองบรรณาธิการ วิสัยทัศน์ จุดประสงค์และขอบข่าย เงื่อนไขหลักในการส่งต้นฉบับ คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ บทบรรณาธิการ นิพนธ์ต้นฉบับ โครงการทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ...
 • วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 58
  28/10/2015 - 14:00
  กองบรรณาธิการ วิสัยทัศน์ จุดประสงค์และขอบข่าย เงื่อนไขหลักในการส่งต้นฉบับ คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ บทบรรณาธิการ นิพนธ์ต้นฉบับ...
 • วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 58
  24/07/2015 - 17:18
  จุดประสงค์และขอบข่าย (Aim & scope) คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ นิพนธ์ต้นฉบับ การปรับปรุงอัตราเบิกจ่ายค่าบริการวิสัญญีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการสำหรับสถานพยาบาลภาครัฐ โดย ภาสกร สวนเรือง และคณะ...
 • วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค. 58
  18/05/2015 - 14:00
  จุดประสงค์และขอบข่าย (Aim & scope) คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ นิพนธ์ต้นฉบับ เปรียบเทียบการใช้บริการใส่ฟันเทียมของผู้สูงอายุไทยระหว่างปี พ.ศ.2552 กับปี พ.ศ.2556 โดย สุณี วงศ์คงคาเทพ handle: 11228/4256...
 • วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ต.ค.-ธ.ค. 57
  02/02/2015 - 16:31
  คณะผู้จัดทำ (Editorial Board) จุดประสงค์และขอบข่าย (Aim & scope) คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ นิพนธ์ต้นฉบับ การจัดทำหลักเกณฑ์ราคาเบิกจ่ายยา: กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก/พิการ/อุบัติเหตุและฉุกเฉินของ สปสช...
 • วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 57
  04/11/2014 - 11:15
  คณะผู้จัดทำ (Editorial Board) จุดประสงค์และขอบข่าย (Aim & scope) คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ บทความพิเศษ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการระบุเหตุผลประกอบการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ณ...

รายการเลขหน้า