วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2561

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2018-03-30 10:39
แท็ก 
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2561
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
70.45 KB
ดาวน์โหลด
226 ครั้ง
Default image
PDF
69.24 KB
ดาวน์โหลด
188 ครั้ง
Default image
PDF
99.33 KB
ดาวน์โหลด
192 ครั้ง
Default image
PDF
128.95 KB
ดาวน์โหลด
208 ครั้ง
Default image
PDF
76.65 KB
ดาวน์โหลด
527 ครั้ง
Default image
PDF
102 KB
ดาวน์โหลด
230 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
สวรส. หนุนวิจัย พร้อมผนึก 5 หน่วยงาน ในนาม “คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน กทม.” ตั้งเป้าเข้าถึงบริการคุณภาพ-รอบรู้เรื่องสุขภาพ-มีพฤติกรรมที่เหมาะสม และลดโรคที่เกิดจากการป้องกันได้
จำนวนผู้อ่าน
2033

 ดาวน์โหลดทั้งฉบับ

กองบรรณาธิการ
Editorial Board
วิสัยทัศน์ เป้าหมายและขอบข่าย และเงื่อนไขหลัก

Vision, Aim & Scope, Main Conditions 
คำแนะนำผู้เขียน
สารบัญ (
Contents)
บทบรรณาธิการ
ประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณ

นิพนธ์ต้นฉบับ

 1. ทฤษฎีและกรอบแนวคิดของการวิจัยเพื่อนำนโยบายสาธารณสุขไปสู่การปฏิบัติ: การวิจัยอย่างเป็นระบบเพื่อค้นหากลยุทธ์การปฏิบัติตามนโยบายที่มีประสิทธิภาพ โดย ศิรินาถ ตงศิริ และคณะ
  handle: 11228/4852
 2. ความแตกต่างของการใช้พลังงานจากกิจกรรมทางกายระหว่างคนเมือง/คนชนบทในประเทศไทย: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 โดย  ฐิติภรณ์ ตวงรัตนานนท์ และคณะ
  handle: 11228/4853
 3. สถานการณ์จุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย จิราภรณ์ กมลรังสรรค์  และคณะ
  handle: 11228/4854
 4. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการขายบุหรี่ให้เยาวชนของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในเขตสุขภาพที่ 2 โดย จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ และคณะ 
  handle: 11228/4855
 5. ประโยชน์และโทษที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้กัญชาในทางการแพทย์และการเปิดเสรีการใช้กัญชา โดย ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ และคณะ 
  handle: 11228/4856
 6. การพัฒนากลุ่มโรคร่วมผู้ป่วยในจิตเวช ฉบับที่ 3 โดย อรทัย เขียวเจริญ และคณะ
  handle: 11228/4859
 7. การประเมินผลคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการทางห้องปฏิบัติการของหน่วยบริการปฐมภูมิตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557-2559 โดย เรวดี สิริธัญญานนท์ และคณะ
  handle: 11228/4860
 8. คุณภาพยาในประเทศไทย: ข้อมูล 15 ปีจากโครงการประกันคุณภาพยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดย จันทนา พัฒนเภสัช และคณะ
  handle: 11228/4861
 9. การหาปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเลือกวัคซีนใหม่ในประเทศไทยโดยวิธี best-worst scaling โดย ศิริพร ภูริภัสสรกุล และคณะ
  handle: 11228/4857  
 10. การใช้เครื่องช่วยฟังของคนพิการทางการได้ยินสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบการให้บริการเครื่องช่วยฟัง โดย สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล และคณะ 
  handle: 11228/4863

 11. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยฟังของคนพิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดย วิทธวัช พันธุมงคล และคณะ 
  handle: 11228/4862

บทปริทัศน์

 1. บทเรียนจากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP): ผลกระทบต่อการควบคุมยาสูบของไทย โดย ไพศาล ลิ้มสถิตย์, ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์
  handle: 11228/4858

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.