วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2017-12-29 15:34
แท็ก 
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
70.7 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
Default image
PDF
69.38 KB
ดาวน์โหลด
213 ครั้ง
Default image
PDF
63.46 KB
ดาวน์โหลด
363 ครั้ง
Default image
PDF
62.58 KB
ดาวน์โหลด
339 ครั้ง
Default image
1.11 MB
ดาวน์โหลด
431 ครั้ง
Default image
PDF
121.24 KB
ดาวน์โหลด
227 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
จุดประสงค์และขอบข่าย (Aim & scope) คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ นิพนธ์ต้นฉบับ...
จำนวนผู้อ่าน
2267

 ดาวน์โหลดทั้งฉบับ

กองบรรณาธิการ
Editorial Board
วิสัยทัศน์ เป้าหมายและขอบข่าย และเงื่อนไขหลัก

Vision, Aim & Scope, Main Conditions 
คำแนะนำผู้เขียน                                    
สารบัญ (Contents)

บทบรรณาธิการ

บทความพิเศษ

 1. การดำเนินงานชุดโครงการควบคุมและป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทยตามแผนปฏิบัติการการดื้อยาต้านจุลชีพขององค์การอนามัยโลก โดย วิษณุ ธรรมลิขิตกุล และคณะ
  handle: 11228/4810

นิพนธ์ต้นฉบับ

 1. ปริมาณและมูลค่าการสั่งยาต้านแบคทีเรียแก่ผู้ป่วยนอกในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดย นพคุณ ธรรมธัชอารี และคณะ
  handle: 11228/4811
 2. ผลการรณรงค์โดยใช้ทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงและสื่อกระแสหลักต่อแนวคิดและบรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล โดย พัชรี ดวงจันทร์ และคณะ
  handle: 11228/4812  
 3. บทเรียนจากการขยายผลสู่ความยั่งยืนของโครงการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล โดย สมหญิง พุ่มทอง และคณะ
  handle: 11228/4813
 4. ความรู้ การตีตราและประสบการณ์ของแพทย์และพยาบาลเกี่ยวกับวัณโรคและการสำรวจวัณโรคในกลุ่มผู้สัมผัส โดย วรรัตน อิ่มสงวน และคณะ
  handle: 11228/4814
 5. การดำเนินการ อุปสรรคและความต้องการของโรงพยาบาลในประเทศไทยในการป้องกันการแพร่กระจายวัณโรค โดย อะเคื้อ อุณหเลขกะ และคณะ
  handle: 11228/4815
 6. แบบแผนความไวต่อยาต้านจุลชีพในหลอดทดลองของเชื้อเบอโคลเดอเรีย สูโดมาลิอาย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดย ภาวนา พนมเขต และคณะ
  handle: 11228/4816
 7. การผนวกกลไกการติดตามและประเมินความรู้และความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพเข้าสู่การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ โดย สุณิชา ชานวาทิก และคณะ
  handle: 11228/4817
 8. อุบัติการณ์การติดเชื้อไวรัสซิกาในผู้ป่วยที่สงสัยไข้เดงกี่ (ผลการรายงานเบื้องต้น) โดย จุไร วงศ์สวัสดิ์ และคณะ
  handle: 11228/4818
 9. ความชุกของเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพในสุนัขที่อาศัยอยู่ในเขตภาคกลางของประเทศไทย โดย สุขฤทัย บุญมาไสว และคณะ
  handle: 11228/4819
 10. จุดเริ่มต้นในการพัฒนาการควบคุมการใช้ยาต้านจุลชีพในพืช โดย สุณิชา ชานวาทิก และคณะ
  handle: 11228/4820

บทปริทัศน์

 1. การเฝ้าระวังการบริโภคยาต้านจุลชีพของประเทศไทย: รากฐานเพื่อการควบคุมเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ โดย คณะวิจัยและพัฒนาระบบติดตามการบริโภคยาต้านจุลชีพของประเทศไทย
  handle: 11228/4821
 2. รายงานผลการทบทวนข้อมูลเพื่อความเข้าใจสถานการณ์วัณโรคในกลุ่มแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย โดย นวพรรณ เมธชนัน
  handle: 11228/4822

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.