วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2560

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2017-09-29 10:25
แท็ก 
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2560
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
70.7 KB
ดาวน์โหลด
270 ครั้ง
Default image
PDF
69.38 KB
ดาวน์โหลด
247 ครั้ง
Default image
PDF
90.45 KB
ดาวน์โหลด
268 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
องค์ประกอบสำคัญของระบบสุขภาพประกอบไปด้วย การให้บริการ บุคลากร ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ ยาและเวชภัณฑ์ ระบบการคลังด้านสุขภาพ และภาวะผู้นำและธรรมภิบาล ระบบสุขภาพที่ดีจะส่งมอบงานบริการสุขภาพตามความจำเป็นของประชาชน โดยมีกลไกการคลังที่เข้มแข็ง มีบุคลากรดี มีความพร้อมในจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมและใช้เป็นฐานในการตัดสินใจเชิงนโยบายได้
จำนวนผู้อ่าน
2565

 ดาวน์โหลดทั้งฉบับ

กองบรรณาธิการ
Editorial Board
วิสัยทัศน์ เป้าหมายและขอบข่าย และเงื่อนไขหลัก

Vision, Aim & Scope, Main Conditions 
คำแนะนำผู้เขียน                                     
สารบัญ (Contents)

บทบรรณาธิการ

นิพนธ์ต้นฉบับ

 1. ประสิทธิผลของการให้ข้อมูลด้านโภชนาการต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาในเขตเมือง โดย นพพล วิทย์วรพงศ์ และคณะ
  handle: 11228/4778
 2. ความแตกต่างของพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากรไทย: ลักษณะประชากร เศรษฐกิจและสังคม และสถานะสุขภาพส่งผลอย่างไร โดย ชัชวาลย์ เผ่าเพ็ง และคณะ
  handle: 11228/4779
 3. คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 โดย ฐิติกร โตโพธิ์ไทย และคณะ
  handle: 11228/4772
 4. ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 โดย อมรรัตน์ มานะวัฒนวงศ์ และคณะ
  handle: 11228/4771
 5. ความสัมพันธ์ของปัจจัยกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปากด้วย PRECEDE Framework ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดย ศุภกร ศิริบุรี 
  handle: 11228/4777
 6. การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน โดย รังสรรค์ ศรีภิรมย์ และคณะ
  handle: 11228/4773
 7. การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 โดย จุฑาทิพ ทั่งทอง  และคณะ
  handle: 11228/4776
 8. การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ โดย ประสิทธิ บุญเกิด และคณะ
  handle: 11228/4774
 9. การดูแลแบบองค์รวมและการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์: กรณีศึกษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่สถาบันบำราศนราดูร โดย พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร และ กมลรัตน์ เทอร์เนอร์
  handle: 11228/4775
 10. กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพสู่การขับเคลื่อนจังหวัดตรังปลอดบุหรี่ โดย นัยนา หนูนิล และคณะ
  handle: 11228/4781
 11. การสร้างดัชนีความลาดเอียงของความไม่เสมอภาค (Slope Index of Inequalities) ในการใช้บริการรักษาพยาบาลภาครัฐของประชากรในพื้นที่เขตสุขภาพ โดย สุพล ลิมวัฒนานนท์ และ จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์
  handle: 11228/4770
 12. ดัชนีราคาค่าแรงแพทย์ในประเทศไทย โดย พัฒนาวิไล อินใหม และคณะ
  handle: 11228/4780

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.