วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 60

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2017-06-28 11:33
แท็ก 
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 60
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
70.49 KB
ดาวน์โหลด
202 ครั้ง
Default image
PDF
71.43 KB
ดาวน์โหลด
156 ครั้ง
Default image
PDF
63.46 KB
ดาวน์โหลด
190 ครั้ง
Default image
PDF
62.58 KB
ดาวน์โหลด
182 ครั้ง
Default image
PDF
1.11 MB
ดาวน์โหลด
240 ครั้ง
Default image
PDF
90.18 KB
ดาวน์โหลด
2695 ครั้ง
Default image
PDF
109.65 KB
ดาวน์โหลด
178 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
2359

 ดาวน์โหลดทั้งฉบับ

กองบรรณาธิการ
Editorial Board
วิสัยทัศน์ เป้าหมายและขอบข่าย และเงื่อนไขหลัก

Vision, Aim & Scope, Main Conditions 
คำแนะนำผู้เขียน                                     
สารบัญ (Contents)

บทบรรณาธิการ

นิพนธ์ต้นฉบับ

 1. การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558 โดย ชาฮีดา วิริยาทร  และคณะ
  handle: 11228/4733
 2. การใช้บริการทันตกรรมของประชาชนไทย : ผลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 โดย วริศา พานิชเกรียงไกร และคณะ
  handle: 11228/4732
 3. ความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนอง (Unmet health need) กรณีผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในและบริการทันตกรรม ในประชากรไทย พ.ศ. 2558 โดย เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ และคณะ
  handle: 11228/4731
 4. ลักษณะทางประชากรและสังคมของบุคคลที่เสี่ยงต่อวงจรอุบาทว์ “โง่-จน-เจ็บ” : ข้อค้นพบจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 โดย จิรพันธุ์ จรัสภัทรโรจน์ และคณะ
  handle: 11228/4730
 5. คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพียงพอตามเกณฑ์หรือไม่ : ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 โดย นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ และคณะ
  handle: 11228/4734
 6. การจัดการระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในเขตเมือง กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ โดย วริศา พานิชเกรียงไกร และคณะ
  handle: 11228/4735
 7. พฤติกรรมบริการอย่างมีมนุษยธรรม : มุมมองระหว่างผู้ป่วยกับผู้ให้บริการ โดย ชื่นฤทัย ยี่เขียน 
  handle: 11228/4736
 8. สถานการณ์การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและการมีผู้ดูแลในขณะพักฟื้นของผู้สูงอายุในประเทศไทย โดย คุณากร เอี้ยวสุวรรณ  และคณะ
  handle: 11228/4737
 9. กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน โดย วราภรณ์ สุวรรณเวลา และคณะ
  handle: 11228/4727
 10. กรณีศึกษา : การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย กานต์นะรัตน์ จรามร และคณะ
  handle: 11228/4726
 11. ลักษณะและผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคจากเรือนจำและผู้ป่วยวัณโรคทั่วไป ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดย อมรรัตน์ วิริยะประสพโชค และคณะ
  handle: 11228/4728
 12. สถานการณ์การป่วยเป็นวัณโรคของบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดตาก โดย กิตติพัทธ์ เอี่ยมรอด และ วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์
  handle: 11228/4729


 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.