วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2560 (Vol.11 No.1)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2017-03-31 14:17
แท็ก 
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2560 (Vol.11 No.1)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
59.07 KB
ดาวน์โหลด
697 ครั้ง
Default image
PDF
102.85 KB
ดาวน์โหลด
189 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
บทความพิเศษ เมโสเธลิโอมาไร้สาเหตุใยหินในประเทศไทย โดย สมชัย บวรกิตติ handle: 11228/3151 อหิวาตกโรค...
จำนวนผู้อ่าน
3370

บทบรรณาธิการ
วิสัยทัศน์ 2563 วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข “วารสารชั้นนำของอาเซียนด้านวิจัยระบบสาธารณสุข” “Leading ASEAN Health Systems Research Journal” โดย ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย

ประเด็นหลังประชุมรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล 2560 คำว่า "ประชาชนเปราะบาง" สำคัญไฉน โดย ไพบูลย์ สุริยวงศ์ไพศาล และ สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์

ประชาสัมพันธ์
ประกาศรับบทความฉบับ PMAC 2018

สรุปจำนวนตีพิมพ์ ปี 2559 และขอบคุณ reviewer

นิพนธ์ต้นฉบับ

 1. สถานการณ์ ช่องว่างและโอกาสในการควบคุมการตลาดและการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย โดย นงนุช ใจชื่น และคณะ 
  handle: 11228/4676
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง โดย กิจปพน ศรีธานี 
  handle: 11228/4677
 3. การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ : ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล โดย ธงชัย อามาตยบัณฑิต และคณะ 
  handle: 11228/4678
 4. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกของแรงงานต่างด้าว อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2557-2558 โดย รัฐกรณ์ ดอนลาดลี และ นิลวรรณ อยู่ภักดี 
  handle: 11228/4680
 5. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โดย สาโรจน์ ประพรมมา 
  handle: 11228/4675
 6. ความพร้อมและการตัดสินใจของร้านยาแหล่งฝึกในการร่วมให้บริการตามกรอบบริการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย พยอม สุขเอนกนันท์ และคณะ 
  handle: 11228/4682
 7. การคาดการณ์อัตรากำลังเภสัชกรสาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาลใน 20 ปี (พ.ศ. 2558-2578) โดย นิลวรรณ อยู่ภักดี และ พิศาลสิทธ์ ธนวุฒิ 
  handle: 11228/4681
 8. ความคิดเห็นของเภสัชกรต่อระดับความสามารถของตนเองในงานดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองตามความคาดหวังของทีมสหสาขาวิชาชีพ โดย ศิริทัศน์ กระดานพล และ ภานุพัฒน์ พุ่มพฤกษ์ 
  handle: 11228/4683
 9. ข้อเสนอการปฏิรูประบบจัดการงานวิจัยด้านสุขภาพในประเทศไทย โดย ธนพร บุษบาวไล และคณะ 
  handle: 11228/4672
 10. การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง โดย เอกพงศ์ เกยงค์ 
  handle: 11228/4673
 11. การประเมินการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดย ศิตาพร ยังคง และคณะ 
  handle: 11228/4679
 12. อัตราการจบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อนงค์ศรี งอสอน 
  handle: 11228/4674

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.