วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2559 (Vol.10 No.4)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2016-12-30 14:10
แท็ก 
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2559
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
37.22 KB
ดาวน์โหลด
276 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดทั้งฉบับ กองบรรณาธิการ Editorial Board วิสัยทัศน์ เป้าหมายและขอบข่าย และเงื่อนไขหลัก...
จำนวนผู้อ่าน
2391

กองบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ
ความท้าทายของการเข้าถึงเป้าหมายสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบาง โดย ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย

นิพนธ์ต้นฉบับ

 1. ช่วงชั้นทางสังคม ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม และการอธิบายถึงความเป็นประชากรกลุ่มเปราะบางในสังคม โดย  นิสาพร วัฒนศัพท์ และคณะ
  handle: 11228/4633

 2. การโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชน: ช่องว่างและวิกฤตการควบคุม โดย นงนุช ใจชื่น 
  handle: 11228/4634

 3. การระบาดและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อหนอนพยาธิของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 โดย ธนเดช สัจจวัฒนา และ วิวัฒน์ สังฆะบุตร
  handle: 11228/4631

 4. ทักษะการใช้ขาเทียมและคุณภาพชีวิตของคนพิการสูญเสียขาในจังหวัดลำพูน โดย จิณณ์ฐวัตน์ ใจพงษ์ และคณะ
  handle: 11228/4627

 5. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยากลำบากของครอบครัวผู้สูงอายุไทย โดย เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล และคณะ
  handle: 11228/4628

 6. กรณีศึกษาเปรียบเทียบระบบดูแลผู้ป่วยภาวะไตวายเรื้อรัง อำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร และ อำเภอกงหรา จ.พัทลุง  โดย ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล และคณะ
  handle: 11228/4629

 7. แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย โดย บวรศม ลีระพันธ์ และคณะ
  handle: 11228/4630

 8. Users's satisfaction towards the Health Equity Fund: a case study at Nong District Hospital, Savannakhet, Lao PDR by Saysong Somsamouth…et al
  handle: 11228/4632

   

   

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.