วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 2556 ฉบับพิเศษ การคัดกรองทางสุขภาพระดับประชากรในประเทศไทย

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2014-01-22 14:13
แท็ก 
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข  ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 2556 ฉบับพิเศษ การคัดกรองทางสุขภาพระดับประชากรในประเทศไทย
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
คณะผู้จัดทำ (Editorial Board) จุดประสงค์และขอบข่าย (Aim & scope) คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์...
จำนวนผู้อ่าน
5784
 บทความพิเศษ

  1. คุณประโยชน์และข้อพึงระวังของการคัดกรองทางสุขภาพ โดย รัตนวดี ณ นคร 
    handle: 11228/3948

นิพนธ์ต้นฉบับ

          1.  การจัดลำดับความสำคัญของโรคหรือปัญหาสุขภาพที่ควรคัดกรองในประชากรไทย โดย ศิตาพร ยังคง และคณะ
                handle: 11228/3949

          2.  การประเมินความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง โดย ปฤษฐพร กิ่งแก้ว และคณะ  
               handle: 11228/3950

          3.  แนวทางการคัดกรองโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด Atrial Fibrillation ระดับประชากรในประเทศไทย โดย พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ และคณะ
               handle: 11228/3951 

          4.  แนวทางการคัดกรองภาวะโลหิตจางระดับประชากรในประเทศไทย โดย ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร และคณะ
                handle: 11228/3952

          5.  แนวทางการคัดกรองโรคไตอักเสบและนิ่วในไตในประชากรไทย โดย พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ และคณะ 
                handle: 11228/3953

          6.  การประเมินการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระดับประชากรในประเทศไทยด้วยแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ โดย  นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร
               handle: 11228/3957 

          7.  ประสิทธิผลและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากในกลุ่มประชากรทั่วไป  โดย คัคนางค์ โตสงวน และ ยศ ตีระวัฒนานนท์
               handle: 11228/3954 

          8.  ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม ๑ ครั้งในชีวิตของผู้หญิงไทย โดย ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี และคณะ
               handle: 11228/3955 

          9.  การคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดี ในประชากรไทย โดย สุธาสินี คำหลวง และคณะ  
               handle: 11228/3956

 

ความคิดเห็น

ดีค่ะ ขอศึกษา

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.