วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่2 ฉบับที่1 ม.ค.-มี.ค. 2551

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2011-10-04 16:26
แท็ก 
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่2 ฉบับที่1 ม.ค.-มี.ค. 2551
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดทั้งฉบับ กองบรรณาธิการ Editorial Board วิสัยทัศน์ เป้าหมายและขอบข่าย และเงื่อนไขหลัก...
จำนวนผู้อ่าน
775

บทความพิเศษ

 1. เครือข่ายสถาบันวิจัยทางคลินิกที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยพื้นฐาน โดย ปรีดา  มาลาสิทธิ์ 
  handle: 11228/180
 2. ภาวะผู้นำ และแบบอย่างการพัฒนาจิตใจ โดย เลิศศิริร์  บวรกิตติ และคณะ
  handle: 11228/195

นิพนธ์ต้นฉบับ

 1. ความพึงพอใจในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรกับความตั้งใจที่จะออกจากงานของเภสัชกรไทย โดย  วรรณี  ชัยเฉลิมพงษ์
  handle: 11228/196
 2. ธรรมนูญระบบสุขภาพแห่งชาติ : เครื่องมือปฏิรูประบบสุขภาพในมิติกฎหมาย โดย  ไพศาล ลิ้มสถิตย์ 
  handle: 11228/197
 3. สถานการณ์กำลังคนพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย โดย กฤษดา  แสวงดี
  handle: 11228/198
 4. การเคลื่อนย้ายและกระจายกำลังเภสัชกรในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน โดย  กรแก้ว  จันทภาษา และคณะ
  handle: 11228/199
 5. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  โดย  ถิรนันท์  อนวัชศิริวงศ์
  handle: 11228/200
 6. ต้นทุนต่อหน่วยของงานบริการโรงพยาบาลแม่สะเรียง ปีงบประมาณ 2546 และ 2547 โดย  สุเมธ  องค์วรรณดี 
  handle: 11228/201
 7. การระบาดของโรคตับอักเสบไวรัสเอ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2548 โดย  สมบูรณ์  พันธ์วงค์ และคณะ
  handle: 11228/202
 8. รูปแบบจำลองการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดย วิโรจน์  เจียมจรัสรังษี 
  handle: 11228/203
 9. การกระจายทันตาภิบาลไทย และภาระงานที่ปฏิบัติในศูนย์สุขภาพ พ.ศ.2549​ โดย  พิศักดิ์  องค์ศิริมงคล และคณะ
  handle: 11228/204
 10. การถ่ายทอดความรู้เรื่องพืชและสัตว์มีพิษ์สู่ชุมชนด้วยการประชาคมอย่างง่าย โดย  ประวิทย์  เสรีขจรจารุ
  handle: 11228/205
 11. การพัฒนาระบบบริการโรคเบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดย  ทินกร  ศีรษะภูมิ
  handle: 11228/206
 12. ภาวะเลือดจางและธาลัสซีเมียเทรตในสตรีฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  โดย  พรวิไล  อักษร 
  handle: 11228/207
 13. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของโรงพยาบาลปราณบุรี โดย  สมพงษ์  หาญณรงค์ชัย
  handle: 11228/208
 14. ผลการปรับวิธีการรักษาผู้ป่วยเบาหวานที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ในอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดย  อนุชิต  วังทอง และคณะ
  handle: 11228/209
 15. ระบบการบริการกิจกรรมบำบัดมหิดลในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดย อนุชาติ  เขื่อนนิล และคณะ
  handle: 11228/210


บทความฟื้นวิชา  

 1. ตัวแบบถดถอยลอจิสติกอย่างง่าย  โดย  อรุณ  จิรวัฒน์กุล 
  handle: 11228/211

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.