วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2562 (Vol.13 No.3)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2019-09-26 15:14
แท็ก 
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2562 (Vol.13 No.3)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
95.68 KB
ดาวน์โหลด
109 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
คณะผู้จัดทำ (Editorial Board) จุดประสงค์และขอบข่าย (Aim & scope) คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์...
จำนวนผู้อ่าน
1291

  ดาวน์โหลดทั้งฉบับ

กองบรรณาธิการ
Editorial Board
วิสัยทัศน์ เป้าหมายและขอบข่าย และเงื่อนไขหลัก
Vision, Aim & Scope, Main Conditions
คำแนะนำผู้เขียน
สารบัญ (Contents)

บทบรรณาธิการ
อ่านงานวิจัยแล้วตีความหมายผลลัพธ์อย่างไร โดย ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย

นิพนธ์ต้นฉบับ

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างการรู้เท่าทันสื่อสุขภาพแบบออนไลน์ การค้นหาข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและการจัดการตนเองเพื่อรักษาโรคติดเชื้อเฉียบพลันในระบบทางหายใจส่วนบนของประชากรไทย โดย พรพรรณ ประจักษ์เนตร 
 2. ผลการดำเนินงานตามนโยบายการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในหญิงคลอดปกติ โรงพยาบาลมหาสารคาม โดย ชุติมาภรณ์ ไชยสงค์ และคณะ 
 3. ความเป็นธรรมในการได้รับบริการสุขภาพช่องปากของประชากรไทย: การวิเคราะห์ผลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2560 โดย ธีรวัฒน์ ทัศนภิรมย์ และคณะ 
 4. การประเมินระบบบริหารจัดการการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย โดย วิไลลักษณ์ แสงศรี และคณะ 
 5. ความพึงพอใจการล้างไตทางช่องท้องและทัศนคติต่อการปลูกถ่ายไตในผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ PD First Policy โดย จตุรงค์ กิจตระกูลรัตน์ และคณะ  
 6. ความถี่และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของอาการน้ำตาลต่ำในเลือด และความกลัวภาวะน้ำตาลต่ำในเลือด ในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่สอง ณ หน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดย ชนากานต์ ชัยธนกุล และ นฤชา โกมลสุรเดช  
 7. ภาระทางเศรษฐกิจจากการดูแลรักษาผู้ป่วยต่างด้าว: กรณีศึกษาโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี โดย รักษ์พงศ์ เวียงเจริญ และคณะ 
 8. การรับรู้และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตบริการสุขภาพที่ 10  โดย นิชนันท์ สุวรรณกูฏ และคณะ  

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.