วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2562 (Vol.13 No.2)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2019-06-28 11:08
แท็ก 
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2562 (Vol.13 No.2)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
72.67 KB
ดาวน์โหลด
262 ครั้ง
Default image
PDF
71.51 KB
ดาวน์โหลด
163 ครั้ง
Default image
PDF
104.28 KB
ดาวน์โหลด
99 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
บทความพิเศษ เครือข่ายสถาบันวิจัยทางคลินิกที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยพื้นฐาน โดย ปรีดา มาลาสิทธิ์ handle...
จำนวนผู้อ่าน
1158

  ดาวน์โหลดทั้งฉบับ

กองบรรณาธิการ
Editorial Board
วิสัยทัศน์ เป้าหมายและขอบข่าย และเงื่อนไขหลัก
Vision, Aim & Scope, Main Conditions
คำแนะนำผู้เขียน
สารบัญ (Contents)

บทบรรณาธิการ
โอกาสของการวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพในอาเซียน โดย ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย

นิพนธ์ต้นฉบับ

 1. การติดตามราคาและปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลก่อนและหลังการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลของประเทศไทย โดย กมลพัฒน์ มากแจ้ง และสุลัดดา พงษ์อุทธา  
 2. การศึกษาผลจากการดำเนินนโยบายงานศพปลอดเหล้าในจังหวัดลำปาง โดย กัณณพนต์ ภักดีเศรษฐกุล และคณะ 
 3. ความเป็นธรรมด้านสุขภาพในผู้สูงอายุไทยภายใต้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ โดย เมธิณี อินทรเทศ และคณะ 
 4. ต้นทุนการจัดบริการของคลินิกหมอครอบครัว โดย ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย และคณะ 
 5. รูปแบบการจ้างงาน การคงอยู่ของบุคลากรสุขภาพและภาระงบประมาณ: กรณีศึกษาเฉพาะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรและพยาบาลในภาครัฐ ระยะ 15 ปีข้างหน้า โดย พัชรี เพชรทองหยก และคณะ 
 6. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่มีผลเสียต่อสุขภาพ โดย นงนุช ใจชื่น, ธนพันธ์ สุขสอาด และ ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 
 7. ช่วงเวลา เหตุผล และปัจจัยในการเริ่มต้นนมผงช่วง 5 เดือนแรกหลังคลอด โดย นิศาชล เศรษฐไกรกุล และ กิติพร ทัพศาสตร์ 

บทปริทัศน์ 
วัคซีนป้องกันวัณโรค: ความสำคัญและแนวทางการศึกษาวัคซีนป้องกันวัณโรคในประเทศไทย โดย นิธินันท์ มหาวรรณ และ ธีระ วรธนารัตน์

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.