วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562 (Vol.13 No.1)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2019-03-29 09:46
แท็ก 
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2562 (Vol.13 No.1)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
65.11 KB
ดาวน์โหลด
293 ครั้ง
Default image
PDF
63.74 KB
ดาวน์โหลด
239 ครั้ง
Default image
PDF
1.35 MB
ดาวน์โหลด
404 ครั้ง
Default image
PDF
94.43 KB
ดาวน์โหลด
118 ครั้ง
Default image
PDF
77.79 KB
ดาวน์โหลด
261 ครั้ง
Default image
PDF
84.12 KB
ดาวน์โหลด
183 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กองบรรณาธิการ วิสัยทัศน์ จุดประสงค์และขอบข่าย เงื่อนไขหลักในการส่งต้นฉบับ คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์...
จำนวนผู้อ่าน
1543

  ดาวน์โหลดทั้งฉบับ

กองบรรณาธิการ
Editorial Board
วิสัยทัศน์ เป้าหมายและขอบข่าย และเงื่อนไขหลัก
Vision, Aim & Scope, Main Conditions
คำแนะนำผู้เขียน
สารบัญ (Contents)

บทบรรณาธิการ
ลักษณะตลาด ความโปร่งใส คุณภาพและผลกระทบของวารสารวิชาการ โดย ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย

จดหมายถึงบรรณาธิการ

 1. ช่องว่างในการควบคุมกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรีและกลยุทธ์ของธุรกิจน้ำเมา โดย ไพศาล ลิ้มสถิตย์ 
  handle: 11228/5030
 2. การใช้กัญชาในทางการแพทย์กับการเปิดเสรีการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการ โดย ไพศาล ลิ้มสถิตย์ 
  handle: 11228/5031

ประชาสัมพันธ์
ประกาศรับบทความฉบับ PMAC 2020
ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต้นฉบับ

นิพนธ์ต้นฉบับ

 1. อุทกภัยในกรุงเทพมหานครและภาคกลางของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2554: ความท้าทายต่อความยืดหยุ่นของระบบสุขภาพ โดย ชาฮีดา วิริยาทร และคณะ 
  handle: 11228/5032
 2. นโยบายและกฎหมายแอลกอฮอล์ ในประเทศ CLMV โดย กมลพัฒน์ มากแจ้ง และคณะ
  handle: 11228/5033
 3. การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพกับการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดย ดนัย ชินคำ และคณะ
  handle: 11228/5034
 4. ค่าบริการวิชาชีพที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินของสถานพยาบาลเอกชนภายใต้โครงการพัฒนาข้อเสนอ UCEP ด้านการเงินการคลัง โดย ภาสกร สวนเรือง; อุทุมพร วงษ์ศิลป์
  handle: 11228/5036
 5. การบริหารจัดการการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของสิบสององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย โดย ธีรพงษ์ คำพุฒ และคณะ
  handle: 11228/5037
 6. ความแม่นยำและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามกิจกรรมทางกายสำหรับหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร โดย วีรชาติ ศรีจันทร์ และคณะ
  handle: 11228/5038
 7. สถานการณ์ ปัจจัยส่วนบุคคลและครัวเรือนที่มีความสัมพันธ์กับความพิการของเด็ก โดย รักมณี บุตรชน และคณะ
  handle: 11228/5039
 8. ประเภทของบาดแผลและรูปแบบการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยอุบัติเหตุของโรงพยาบาลมหาสารคาม โดย ชุติมาภรณ์ ไชยสงค์ และคณะ
  handle: 11228/5040

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.