วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2561 (Vol.12 No.4)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2018-12-27 15:55
แท็ก 
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2561 (Vol.12 No.4)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
106.55 KB
ดาวน์โหลด
118 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
บทความพิเศษ ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับประสิทธิผลของกลูโคซามีน โดย นพคุณ ธรรมธัชอารี handle: 11228/3242...
จำนวนผู้อ่าน
1371

  ดาวน์โหลดทั้งฉบับ

กองบรรณาธิการ
Editorial Board
วิสัยทัศน์ เป้าหมายและขอบข่าย และเงื่อนไขหลัก

Vision, Aim & Scope, Main Conditions
คำแนะนำผู้เขียน
สารบัญ (Contents)
บทบรรณาธิการ

นิพนธ์ต้นฉบับ

 1. กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรีของประเทศไทยและต่างประเทศ โดย นงนุช ใจชื่น และคณะ 
  handle: 11228/4990
 2. ทางเลือกการปฏิรูปอุตสาหกรรมยาสูบของประเทศไทย โดย ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ และ กนิษฐา มากมูล 
  handle: 11228/
 3. การสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองของประเทศไทย: กรณีศึกษาเขตสุขภาพที่ 3 โดย ภูดิท เตชาติวัฒน์ และคณะ 
  handle: 11228/4991
 4. รูปแบบการจ่ายค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคกับผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้ให้บริการ โดย จิตติ วิสัยพรม, วิทธวัช พันธุมงคล และวิไลลักษณ์ แสงศรี 
  handle: 11228/4992
 5. ผลลัพธ์ของการบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยจิตเวช: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ โดย ณัฏฐพล สัมประสิทธิ์ และวิวัฒน์ ถาวรวัฒนยงค์ 
  handle: 11228/4993
 6. ประสิทธิผลของบริการการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง : กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดย ยศ วัชระคุปต์ และคณะ
  handle: 11228/
 7. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดย จักรกฤษณ์ วังราษฎร์ และคณะ 
  handle: 11228/4994
 8. การเข้าถึงบริการทันตกรรมประเภทต่างๆ ของประชากรไทย โดย วรารัตน์ ใจชื่น 
  handle: 11228/4995
 9. ค่าใช้จ่ายในการดแลผู้ป่วยเบาหวานตามหลักการจัดกลุ่มโรคผู้ป่วยนอก เพื่อการจ่ายเงินที่โรงพยาบาลบางบัวทอง โดย กิตติยา ชูโชติ และ นิลวรรณ อยู่ภักดี
  handle: 11228/
 10. การจัดลำดับความสำคัญภาวะสุขภาพและโรคไม่ติดต่อของคนต่างด้าวในประเทศไทย โดย ศุภวรรธน์ เพิ่มผลสุข และคณะ 
  handle: 11228/4996
 11. ความรู้ ทัศนคติ และเหตุผลที่ไม่เรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินในประเทศไทย โดย ธีระ ศิริสมุด, กิตติพงศ์ พลเสน และพรทิพย์ วชิรดิลก 
  handle: 11228/4997
 12. ต้นทุนเครือข่ายบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพ 8 โดย ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย และ อุทุมพร วงษ์ศิลป์ 
  handle: 11228/4998

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.