วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2561 (Vol.12 No.4)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2018-12-27 15:55
แท็ก 
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2561 (Vol.12 No.4)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
106.55 KB
ดาวน์โหลด
151 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดทั้งฉบับ กองบรรณาธิการ Editorial Board วิสัยทัศน์ เป้าหมายและขอบข่าย และเงื่อนไขหลัก...
จำนวนผู้อ่าน
1532

  ดาวน์โหลดทั้งฉบับ

กองบรรณาธิการ
Editorial Board
วิสัยทัศน์ เป้าหมายและขอบข่าย และเงื่อนไขหลัก

Vision, Aim & Scope, Main Conditions
คำแนะนำผู้เขียน
สารบัญ (Contents)
บทบรรณาธิการ

นิพนธ์ต้นฉบับ

 1. กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรีของประเทศไทยและต่างประเทศ โดย นงนุช ใจชื่น และคณะ 
  handle: 11228/4990
 2. ทางเลือกการปฏิรูปอุตสาหกรรมยาสูบของประเทศไทย โดย ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ และ กนิษฐา มากมูล 
  handle: 11228/
 3. การสังเคราะห์ทางเลือกของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองของประเทศไทย: กรณีศึกษาเขตสุขภาพที่ 3 โดย ภูดิท เตชาติวัฒน์ และคณะ 
  handle: 11228/4991
 4. รูปแบบการจ่ายค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคกับผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้ให้บริการ โดย จิตติ วิสัยพรม, วิทธวัช พันธุมงคล และวิไลลักษณ์ แสงศรี 
  handle: 11228/4992
 5. ผลลัพธ์ของการบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยจิตเวช: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ โดย ณัฏฐพล สัมประสิทธิ์ และวิวัฒน์ ถาวรวัฒนยงค์ 
  handle: 11228/4993
 6. ประสิทธิผลของบริการการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง : กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดย ยศ วัชระคุปต์ และคณะ
  handle: 11228/
 7. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดย จักรกฤษณ์ วังราษฎร์ และคณะ 
  handle: 11228/4994
 8. การเข้าถึงบริการทันตกรรมประเภทต่างๆ ของประชากรไทย โดย วรารัตน์ ใจชื่น 
  handle: 11228/4995
 9. ค่าใช้จ่ายในการดแลผู้ป่วยเบาหวานตามหลักการจัดกลุ่มโรคผู้ป่วยนอก เพื่อการจ่ายเงินที่โรงพยาบาลบางบัวทอง โดย กิตติยา ชูโชติ และ นิลวรรณ อยู่ภักดี
  handle: 11228/
 10. การจัดลำดับความสำคัญภาวะสุขภาพและโรคไม่ติดต่อของคนต่างด้าวในประเทศไทย โดย ศุภวรรธน์ เพิ่มผลสุข และคณะ 
  handle: 11228/4996
 11. ความรู้ ทัศนคติ และเหตุผลที่ไม่เรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินในประเทศไทย โดย ธีระ ศิริสมุด, กิตติพงศ์ พลเสน และพรทิพย์ วชิรดิลก 
  handle: 11228/4997
 12. ต้นทุนเครือข่ายบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพ 8 โดย ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย และ อุทุมพร วงษ์ศิลป์ 
  handle: 11228/4998

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.