วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2018-09-28 15:06
แท็ก 
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
96.93 KB
ดาวน์โหลด
121 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Title: ภาพอนาคตระบบสุขภาพ Authors: สุชาต อุดมโสภกิจ จรวยพร ศรีศศลักษณ์ อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา ทิพิชา...
จำนวนผู้อ่าน
1021

 ดาวน์โหลดทั้งฉบับ

กองบรรณาธิการ
Editorial Board
วิสัยทัศน์ เป้าหมายและขอบข่าย และเงื่อนไขหลัก

Vision, Aim & Scope, Main Conditions 
คำแนะนำผู้เขียน
สารบัญ (Contents)

บทบรรณาธิการ

 

บทความพิเศษ

 1. เรียนรู้จากถ้อยแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “ระบบสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น” ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 70 โดย ศิรินาถ เทียนทอง, อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง และ วลัยพร พัชรนฤมล
  handle: 11228/4935

นิพนธ์ต้นฉบับ

 1. ประสบการณ์ของผู้ป่วยที่ใช้บริการในโรงพยาบาลเอกชนนอกเครือข่ายระบบประกันสุขภาพภาครัฐและขอใช้สิทธิ “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ (UCEP)”  โดย สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์, ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล และ พงศกร อธิกเศวตพฤทธิ์
  handle: 11228/4934
 2. การจัดการนโยบายสาธารณะและปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพของเทศบาลสามระดับในประเทศไทย โดย  ฐิติภรณ์ ตวงรัตนานนท์ และคณะ
  handle: 11228/4936
 3. การวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณและสถานการณ์การให้วัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็กต่างด้าวที่ตกหล่นจากการประกันสุขภาพ โดย หทัยรัตน์ โกษียาภรณ์ และคณะ
  handle: 11228/4937
 4. สถานการณ์การใช้ยาต้านจุลชีพและความรู้เรื่องยาต้านจุลชีพ: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2560 โดย สุณิชา ชานวาทิก และคณะ
  handle: 11228/4938
 5. การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของผู้ช่วยเหลือในชุมชน ภายใต้นโยบายการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดย ภาสกร สวนเรือง, อาณัติ วรรณศรี และ สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์
  handle: 11228/4939
 6. การตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดในประเทศไทย โดย จุฬาลักษณ์ คุปตานนท์, ศิราภรณ์ สวัสดิวร และ ประภาศรี กาบจันทร์
  handle: 11228/4940
 7. การศึกษาทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับให้บริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษาในประเทศไทย โดย อรพรรณ อ่อนจร และคณะ
  handle: 11228/4941
 8. สถานการณ์ความพิการและการเข้าถึงบริการสุขภาพและบริการที่จำเป็นของรัฐสำหรับเด็กพิการในชุมชน โดย โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ และคณะ
  handle: 11228/4942
 9. การศึกษาการกระจายตัวของผู้ป่วยโรคระบาดในระบบข้อมูลสุขภาพด้วยการทำแผนที่ Dasymetric โดย พิมพ์พลอย เผือกพ่วง, พัฒนา ราชวงศ์
  handle: 11228/4943
 10. ภาระของโรคมะเร็งท่อน้ำดีจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในประเทศไทย โดย รัตน์สีดา ผลเจริญ, บรรจบ ศรีภา และ กนิษฐา บุญธรรมเจริญ
  handle: 11228/4944
 11. การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในการประเมินความคุ้มค่าของ Valganciclovir ชนิดรับประทานและ Ganciclovir ชนิดฉีดในการป้องกันและรักษาการติดเชื้อไซโตเมกะโลไวรัสในผู้ป่วยที่รับการปลูกถ่ายอวัยวะ โดย พรรณนภา สังข์มาลา
  handle: 11228/4945
 12. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดย ธนวัฒน์ สุวัฒนกุล
  handle: 11228/4946

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.