วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2018-06-28 15:50
แท็ก 
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
69.24 KB
ดาวน์โหลด
334 ครั้ง
Default image
PDF
63.46 KB
ดาวน์โหลด
255 ครั้ง
Default image
PDF
62.58 KB
ดาวน์โหลด
227 ครั้ง
Default image
PDF
1.11 MB
ดาวน์โหลด
302 ครั้ง
Default image
PDF
90.4 KB
ดาวน์โหลด
159 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะในภาพรวม : นักวิจัยที่ทำการทบทวนเห็นว่าธรรมนูญฯ ฉบับนี้เน้นข้อเสนอให้รัฐทำ แต่ก็ไม่ได้มีกลไกในการระบุว่าถ้ารัฐไม่ทำแล้วจะเป็นอย่างไร ควรทำอย่างไร ในขณะที่ธรรมนูญฯเน้นหลักการมีส่วนร่วมซึ่งไม่ควรใช้ wording “ให้รัฐ”
จำนวนผู้อ่าน
1855

 ดาวน์โหลดทั้งฉบับ

กองบรรณาธิการ
Editorial Board
วิสัยทัศน์ เป้าหมายและขอบข่าย และเงื่อนไขหลัก

Vision, Aim & Scope, Main Conditions 
คำแนะนำผู้เขียน
สารบัญ (Contents)

บทบรรณาธิการ

นิพนธ์ต้นฉบับ

 1. ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพสำหรับระบบบริการปฐมภูมิในปี พ.ศ. 2569 โดย นงลักษณ์ พะไกยะ และคณะ
  handle: 11228/4903
 2. การวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพสำหรับระบบบริการระดับทุติยภูมิของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2569 โดย พุดตาน พันธุเณร และคณะ
  handle: 11228/4904
 3. การคาดการณ์กำลังคนในกลุ่มทันตบุคลากรของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2569 โดย วรารัตน์ ใจชื่น
  handle: 11228/4905
 4. การคาดการณ์กำลังคนทางด้านอาชีพสัตวแพทย์ ปี พ.ศ. 2568 โดย ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา และคณะ 
  handle: 11228/4906
 5. ความต้องการกำลังคนวิชาชีพสาธารณสุขของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2569 โดย บุญเรือง ขาวนวล และคณะ
  handle: 11228/4907
 6. การสาธารณสุขไทยกับการวางแผนกำลังคนด้านการแพทย์แผนไทยในปี พ.ศ. 2569 โดย รัชนี จันทร์เกษ และคณะ 
  handle: 11228/4908
 7. การรับรู้ของผู้บริหารโรงพยาบาลและผู้ปฏิบัติงานปฐมภูมิต่อนโยบายคลินิกหมอครอบครัว: ความเข้าใจ ความรู้สึก ความคาดหวัง ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดย เดชา คนธภักดี และคณะ
  handle: 11228/4909
 8. สถานะการทำงานและความพึงพอใจในการทำงานของนักกายภาพบำบัดไทยในภาครัฐและภาคเอกชน โดย สาริณี แก้วสว่าง และคณะ 
  handle: 11228/4910
 9. การเข้ามาทำงานโรงพยาบาลในประเทศไทยของบุคลากรต่างชาติ โดย รุ่งฤดี วงค์ชุม และคณะ 
  handle: 11228/4911
 10. การประเมินระบบข้อมูลและรายงานสุขภาพนักเรียนในงานบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาสองจังหวัดในประเทศไทย โดย นิธิเจน กิตติรัชกุล และคณะ 
  handle: 11228/4914
 11. การเปรียบเทียบอาการปวดกล้ามเนื้อขณะใช้งานสมาร์ทโฟนระหว่าง 3 กลุ่มอายุ: เด็กนักเรียนประถม นักเรียนมัธยม และผู้ทำงานสำนักงาน โดย ภัทริยา อินทร์โท่โล่ 
  handle: 11228/4912

 

บทปริทัศน์

 1. การคาดการณ์ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพ: ฐานที่สำคัญในการวางแผนกำลังคน โดย นงลักษณ์ พะไกยะ 
  handle: 11228/4913

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.