3. หนังสือเวียน

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2018-04-02 17:58
แท็ก 
หนังสือเวียน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
7.แบบสัญญา 7.1 แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง 7.2 แบบสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 7.3...
จำนวนผู้อ่าน
208

12.ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 185  ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 เรื่อง แจ้งแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์ (อธ 2) เพิ่มเติม

11.ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ

10.ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 155 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา

9.ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 132  ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

8.ด่วนที่สุด ที่ กค (กรอ) 0405.2/ว 124 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ

7.ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 112  ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง"ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

6.ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 111  ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

5.ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง

4. ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 91  ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การกำหนดระยะเวลายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ

3.ด่วนที่สุด  ที่ กค 0405.2 ว453 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560  เรื่อง การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นเสนอราคารายเดียว

2..ด่วนที่สุด  ที่ กค 0402.5 ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

1.ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4 ว322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)