1.กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2018-04-02 18:05
แท็ก 
กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
7.แบบสัญญา 7.1 แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง 7.2 แบบสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 7.3...
จำนวนผู้อ่าน
366

1.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

1.3 กฎกระทรวง

1.3.1  กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ

1.3.2 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

1.3.3 กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริม

1.3.4 กฎกระทรวงกำหนดวงเงิน+ไม่ทำข้อตกลง+แต่งตั้งกรรมการ

1.3.5 กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างออก+ควบคุมงานก่อสร้าง

1.3.6 กฎกระทรวงการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานรัฐที่อุธรณ์ไม่ได้

1.3.7 กฎกระทรวงหลักเกณฑ์ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

1.3.8 กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง