คลังข้อมูลระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง

 • กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
  02/04/2018 - 18:05
  1.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 1.3 กฎกระทรวง 1.3.1...
 • 2.ประกาศ / คำสั่ง / วิธีปฏิบัติ ของคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
  02/04/2018 - 18:00
  2.6 ประกาศ คกก.นโยบายฯการแบบสัญญาฯ ฉบับที่ 2 แบบสัญญาจ้างทำของ 2.5 ประกาศ คกก.นโยบายฯหลักเกณฑ์การจัดซื้อฯของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ ฉ.2 2.4 ประกาศ คกก...
 • หนังสือเวียน
  02/04/2018 - 17:58
  12. ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 185 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 เรื่อง แจ้งแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์ (อธ 2) เพิ่มเติม 11. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561...
 • คู่มือปฏิบัติงาน
  02/04/2018 - 17:55
  11. ระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 10. WorkFlow เฉพาะเจาะจง+คัดเลือก+e-market+e-bidding+สอบราคา update_180161 9. คู่มือบันทึกราคากลางฉบับสมบูรณ์ 8.คู่มือ e-Bidding_Update_220960 7.คู่มือ e-...
 • แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องในงานจัดซื้อจัดจ้าง
  02/04/2018 - 17:02
  7.แบบสัญญา 7.1 แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง 7.2 แบบสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 7.3 แบบสัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร 7.4 แบบสัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงาน 7.5...
 • ประกาศ /คำสั่ง /วิธีปฏิบัติ ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  02/04/2018 - 16:15
  2. คู่มือการขอเบิกค่าตอบแทนผู้ได้รับแต่งตั้งเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 2.1 แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 2.2 แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนฯ(กรณีคณะกรรมการ) 2.3...