7(4) คำสั่ง ระเบียบ มติ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2017-05-08 14:24
แท็ก 
Default image
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
วิสัยทัศน์ สวรส. Configure “ผู้นำระบบวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายที่นำไปสู่สุขภาพของประชาชาติ”...
จำนวนผู้อ่าน
615

ม.7(4) กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ

 

เกี่ยวกับ สวรส.

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของ สวรส.

แผนงาน/โครงการ สวรส. ปีงบประมาณ 2560

ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2560

มติประชุม มติคณะกรรมการ

มติคณะรัฐมนตรี

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ประกาศ

ประกาศหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินและเอกสารประกอบ พศ. 2559

ข้อบังคับ

ข้อบังคับพัสดุ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2538

ข้อบังคับพัสดุ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2538

ข้อบังคับกองทุน พ.ศ. 2536

ข้อบังคับการเงินงบประมาณบัญชี พ.ศ. 2553

ข้อบังคับระเบีกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง(อ้างอิง ระเบียบกระทรวงการคลัง)

ระเบียบ

ระเบียบค่าตอบแทนจัดประชุม พ.ศ. 2552

ระเบียบเงินทดรองจ่าย พ.ศ. 2553

ระเบียบเงินทดรองจ่าย พ.ศ. 2553 ฉ.2

ระเบียบค่าใช้จ่ายเดินทาง พ.ศ. 2552

ระเบียบเงินทดรองส่วนงานหรือสำนัก พ.ศ.2559