ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน สวรส. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

มาตรา 7

ม.7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

โครงสร้างองค์กร

 การจัดตั้งองค์กร 

ม.7(2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

 อำนาจหน้าที่

 วิธีการดำเนินการ

ม.7(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

 แผนที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ของ สวรส.

ม.7(4) กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ระเบียบ

มาตรา 9

ม.9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

ม.9(2) นโยบายและการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

  ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ สวรส.
  ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ สวรส.2560-2564

ม.9(3) แผนงาน โครงการ งบประมาณ ปีปัจจุบัน 

  แผนงบประมาณ 2560
  แผนงบประมาณ 2561
  แผนงบประมาณ 2562
  แผนงบประมาณ 2563
  แผนงบประมาณ 2564

ม.9(4) คู่มือหรือคำสั่ง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ์และหน้าที่

  คู่มือบริหารและจัดการงานวิจัย

ม.9(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างถึงในราชกิจกานุเบกษา

 - ไม่มีภารกิจเกี่ยวข้อง -

ม.9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

สัญญาสัมปทาน สัญญาร่วมทุนกับเอกชน - ไม่มีภารกิจเกี่ยวข้อง -

  สัญญาอื่น ๆ - สัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง ข้อตกลง

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

ม.9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายฯ

  มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการ

ม.9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด

โครงการวิจัยใช้งบประมาณปี 2559

โครงการที่เสร็จแล้ว

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง