คู่มือบริหารความเสี่ยง 2562

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2019-10-11 14:07
แท็ก 
คู่มือบริหารความเสี่ยง 2562
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
1022.96 KB
ดาวน์โหลด
234 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
การบริหารความเสี่ยงนับเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารองค์กร...
จำนวนผู้อ่าน
312

        การบริหารความเสี่ยงนับเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารองค์กรเพื่อนํามาใช้เป็นแนวทางใน การจัดการกับสถานการณ์และรองรับความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุภารกิจขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และยังเพิ่มโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้มีส่วนได่ส่วนเสียพนักงานในองค์กรและสังคมเพื่อให้การพัฒนากระบวนการทํางานให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นอีกด้วยรวมทั้งสามารถช่วยให้พนักงานสวรส.ใช้เป็นแนวทางใน การทํางานได้เรียนรู้แนวคิดขั้นตอนและกิจกรรมในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานที่กําหนดและมี ส่วนรวมวิเคราะห์และคาดการณ์เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งการระบุแนวทางในการจัดการ ความเสี่ยงในระดับหน่วยงานและระดับองค์กรเพื่อให้กระบวนงานกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานบรรลุตาม วัตถุประสงค์สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มี การเปลี่ยนแปลงได้

        คู่มือบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจใน ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงประเด็นความเสี่ยงรวมถึงระดับความเสี่ยงที่สวรส.พึงประสงค์โดยคํานึงถึง ความสอดคล้องของความเสี่ยงแผนบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ตามแผนของสวรส.

        สวรส.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการ ดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของสวรส.สําเร็จตามความมุ่งหมายที่วางไว้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.