คู่มือบริหารความเสี่ยง 2561

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2018-10-16 11:42
แท็ก 
คู่มือบริหารความเสี่ยง 2561
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
2.02 MB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
การบริหารความเสี่ยงนับเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารองค์กรเพื่อนํามาใช้เป็นแนวทางใน...
จำนวนผู้อ่าน
215

          การบริหารความเสี่ยงนับเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารองค์กร เพื่อช่วยในการจัดการกับสถานการณ์ความไม่แน่นอน ที่อาจส่งผลกระทบกับองค์กร ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และยังเพิ่มโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ในการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นอีกด้วย รวมทั้งสามารถช่วยให้พนักงาน สวรส. ใช้เป็นแนวทางในการทำงาน เพื่อให้กระบวนงานกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลง

         คู่มือการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ สวรส. พึงประสงค์ โดยคำถึงความสอดคล้องของความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง และกลยุทธ์ตามแผนของ สวรส.

สวรส. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของ สวรส. สำเร็จตามความมุ่งหมายที่วางไว้

 

 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.