การเบิกจ่ายงบประมาณ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี

 

 

- การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2560

กราฟสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2560

- การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2559

กราฟสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2560

- การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2561(ไม่รวมภาระผูกพันธ์)

- การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2562

- การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563

- การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2564