มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2020-11-05 16:31
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
24.52 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
25

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐–๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข


คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

. แผนบริหารอัตรากำลังคนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.. ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบ ๑. เห็นชอบแผนบริหารอัตรากำลังคนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔๐ คน โดยมีกรอบจำนวนตำแหน่งตามที่เสนอ

๒. การกำหนดในรายละเอียดของผู้ปฏิบัติงาน สวรส. ตามตำแหน่งประเภท ระดับ ของส่วนงาน/สำนัก ให้ผู้อำนวยการ สวรส. เป็นผู้พิจารณากำหนด ภายใต้กรอบจำนวนตำแหน่งของผู้ปฏิบัติงาน ตามที่คณะกรรมการ สวรส. กำหนด

คณะกรรมการได้มีการรับรองมติที่ประชุมวาระ ๔.๑ ในที่ประชุม

๒ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สวรส. .. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สวรส. ทั้งในเรื่องทิศทางยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์ โดยขอให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

คณะกรรมการได้มีการรับรองมติที่ประชุมวาระ ๔.๒ ในที่ประชุม

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.. ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ สวรส. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และขอให้นำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

คณะกรรมการได้มีการรับรองมติที่ประชุมวาระ ๔.๓ ในที่ประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.