มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2020-11-05 16:23
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
22.13 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
25

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน พ.. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐–๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข


คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

. การเสนอแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนบทบาทภารกิจของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มีมติ เห็นชอบให้มีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. แต่งตั้งคณะทำงานศึกษา ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับของ สวรส. ตามอำนาจผู้อำนวยการ สวรส. ๒. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวนบทบาทภารกิจของ สวรส. เสนอประธานกรรมการ สวรส.พิจารณาลงนามต่อไป

คณะกรรมการได้มีการรับรองมติที่ประชุมวาระ ๔.๑ ในที่ประชุม

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.