มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2020-07-07 16:19
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
25.74 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
17

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐–๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข


คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

. ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันและอนุมัติจ่ายเงินของโครงการที่มีวงเงินเกิน ๒๐ ล้านบาท

มีมติ อนุมัติก่อหนี้ผูกพันและอนุมัติจ่ายเงินของโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่มีวงเงินเกิน ๒๐ ล้านบาท ทั้งหมดจำนวน ๖ โครงการ ดังนี้

- โครงการภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข Re-submit จำนวน ๒ โครงการ

๑. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและเทคโนโลยีจีโนมเพื่อรองรับโครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย(งบประมาณ ๕๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท)

๒. โครงการแพทย์แม่นยำในโรคมะเร็ง (งบประมาณ ๓๓,๒๕๐,๐๐๐ บาท)

- โครงการภายใต้แผนงานจีโนมิกส์ประเทศไทย จำนวน ๔ โครงการ

๑. โครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศเพื่อการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลจีโนม (งบประมาณ ๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

๒. โครงการศึกษาข้อมูลรหัสพันธุกรรมของผู้ป่วยมะเร็งชาวไทย (งบประมาณ ๖๗,๑๘๒,๕๐๐ บาท)

๓. โครงการตั้งและพัฒนาระบบการตรวจลำดับสารพันธุกรรมให้แก่ผู้ป่วยโรคพันธุกรรม โรคหายากและพิการ (งบประมาณ ๔๖,๑๒๔,๐๐๐ บาท)

๔. โครงการธนาคารออกานอยด์มะเร็งตับและท่อนํ้าดีไทยและฐานข้อมูลพันธุกรรมเชิงลึกสําหรับการหาตัวชี้วัดชีวภาพและพัฒนาการรักษาแบบจําเพาะต่อผู้ป่วย (งบประมาณ ๒๖,๖๔๑,๐๐๐ บาท)

คณะกรรมการได้มีการรับรองมติที่ประชุมวาระ ๔.๑ ในที่ประชุม

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.