มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2020-05-05 16:15
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
33.45 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
26

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐–๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข


คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

. การให้สวัสดิการประกันภัยโรค COVID-19 และโรคติดต่ออันตรายอื่นแก่พนักงานและลูกจ้าง

มีมติ ๑. เห็นชอบในหลักการให้ผู้ปฏิบัติงาน สวรส. มีสิทธิได้รับการประกันภัยจากโรค COVID-19 และโรคติดต่ออันตรายอื่น ในวงเงินค่าเบี้ยประกันรวมปีละไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะได้รับประโยชน์จากการประกันตามที่กรมธรรม์ระบุ

๒. เห็นชอบให้จัดทำข้อบังคับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่พนักงานและลูกจ้าง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... โดยปรับถ้อยคำในส่วนที่ระบุว่า “…ในวงเงินค่าเบี้ยประกันปีละไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท…” เป็น “…ในวงเงินค่าเบี้ยประกันรวมปีละไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท” และเสนอข้อบังคับดังกล่าวให้ประธานกรรมการลงนามต่อไป

คณะกรรมการ ได้มีการรับรองมติที่ประชุมวาระที่ ๔.๑ ในที่ประชุม

. การแต่งตั้งอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยมีองค์ประกอบตามรายชื่อที่เสนอ เพื่อเสนอประธานกรรมการลงนาม และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะกรรมการ ได้มีการรับรองมติที่ประชุมวาระที่ ๔.๒ ในที่ประชุม

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.