มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2020-05-05 16:13
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
25.54 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
20

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข


 

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

. กรอบการวิจัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

          มีมติมอบหมายให้ สวรส. นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณาการปรับปรุงกรอบการวิจัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป

คณะกรรมการ ได้มีการรับรองมติที่ประชุมวาระที่ ๔.๑ ในที่ประชุม

. การให้สวัสดิการประกันภัยโรค COVID-19 และโรคติดต่ออันตรายอื่นแก่พนักงานและลูกจ้าง

          มีมติเห็นชอบในหลักการให้ผู้ปฏิบัติงาน สวรส. มีสิทธิได้รับการประกันภัยจากโรค COVID-19 และโรคติดต่ออันตรายอื่น ในวงเงินค่าเบี้ยประกันปีละไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะได้รับประโยชน์จากการประกันตามที่กรมธรรม์ระบุ และขอให้ปรับร่างข้อบังคับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่พนักงานและลูกจ้าง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเพื่อเสนอประธานกรรมการลงนามต่อไป

คณะกรรมการ ได้มีการรับรองมติที่ประชุมวาระที่ ๔.๒ ในที่ประชุม

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.