มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2020-04-30 13:18
Default image
จำนวนผู้อ่าน
17

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข


ไม่มี