มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2019-12-13 16:56
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
24.08 KB
ดาวน์โหลด
73 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
71

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขครั้งที่ ๘/๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข


คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้
๑. การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิทดแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่ลาออก มีมติดังนี้
เห็นชอบให้ดำเนินการ ดังนี้

๑). ยกเลิกการขึ้นบัญชีสำรองผู้ทรงคุณวุฒิ
๒). แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สวรส. ตามรายชื่อที่เสนอ

คณะกรรมการ ได้มีการรับรองมติที่ประชุมวาระ ๔.๑ ในที่ประชุม

๒. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ภายใต้คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
มีมติดังนี้

  •     เห็นชอบให้ สวรส. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ภายใต้คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ตามรายชื่อที่เสนอ โดยมีเงื่อนไขให้ฝ่ายเลขานุการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนี้ เพื่อให้ดำเนินการแต่งตั้งโดยไม่ขัดแย้งกับแนวทางของ กพม. และกระทรวงการการคลัง
  •     คณะกรรมการ ได้มีการรับรองมติที่ประชุมวาระ ๔.๒ ในที่ประชุม

๓. กฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มีมติดังนี้

  •     เห็นชอบกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  •     คณะกรรมการ ได้มีการรับรองมติที่ประชุมวาระ ๔.๓ ในที่ประชุม