มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2019-12-13 16:44
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
26.67 KB
ดาวน์โหลด
63 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
26

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข


คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

. รายงานวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สวรส. มีมติดังนี้

เห็นชอบรายงานวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สวรส. ในหลักการ โดยขอให้ สวรส. นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปพิจารณาเพื่อการปรับปรุงรายงานและการดำเนินงานของ สวรส.

คณะกรรมการ ได้มีการรับรองมติที่ประชุมวาระ ๔.๑ ในที่ประชุม

 

. การแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยการเงิน การงบประมาณ และการบัญชีของกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข พ.. ๒๕๕๓ ประเด็นสั่งจ่ายด้วยวิธี e-Payment

มีมติดังนี้

เห็นชอบให้แก้ไขปรับปรุงข้อบังคับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยการเงินการงบประมาณ และการบัญชีของกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๓ และเห็นชอบร่างข้อบังคับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยการเงิน การงบประมาณ และการบัญชีของกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....

คณะกรรมการ ได้มีการรับรองมติที่ประชุมวาระ ๔.๒ ในที่ประชุม

 

. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีมติดังนี้

เห็นชอบในหลักการให้ดังนี้

๑). กำหนดค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหลักเกณฑ์และอัตราตามเสนอ ทั้งนี้ ในกรณีที่กระทรวงการคลังมีการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน ให้ สวรส. สามารถปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามที่กระทรวงการคลังแก้ไขปรับปรุงได้

๒). ให้ผู้อำนวยการ สวรส. มีอำนาจดำเนินการดังนี้

๒.๑ ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราการจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการตามระเบียบนี้ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบริหารงบประมาณ สวรส.

๒.๒ ออกระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง และให้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบอีกครั้งหนึ่ง

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.