มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2019-12-13 15:23
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
30.47 KB
ดาวน์โหลด
59 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
16

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข


คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

. ทิศทางยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ การพัฒนางานวิจัยของ สวรส. มีมติดังนี้

เห็นชอบทิศทางยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์การพัฒนางานวิจัย และข้อเสนอบทบาทภารกิจ สวรส. โดยขอให้ผู้อำนวยการนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

งานวิจัยภายใต้ทิศทางยุทธศาสตร์ที่ สวรส. จะดำเนินการ ขอให้มีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และมีการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหา ช่องว่างองค์ความรู้ เพื่อกำหนดโจทย์หรือประเด็นวิจัยให้ชัดเจน โดยในเบื้องต้นเริ่มจากเรื่องการวิจัยพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ด้วยการ “ประกาศสงคราม DM และ HT” ให้มีการวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น พร้อมกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และมาตรการดำเนินงานให้ชัดเจน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ สวรส. พิจารณาก่อนที่จะส่งมอบให้ประธานนำไปหารือกับ รมว.สธ. และผู้บริหารระดับสูง เพื่อการขับเคลื่อน “ประกาศสงคราม DM และ HT” ไปยังส่วนราชการทุกกระทรวงหรือผู้เกี่ยวข้องต่อไป

คณะกรรมการ ได้มีการรับรองมติที่ประชุมวาระ ๔.๑ ในที่ประชุม

 

. การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.. ๒๕๖๓ มีมติดังนี้

 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ สวรส. และแผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในหลักการ โดยขอให้นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะมาพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะกรรมการ ได้มีการรับรองมติที่ประชุมวาระ ๔.๒ ในที่ประชุม

 

. กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.. ๒๕๖๓ มีมติดังนี้

เห็นชอบกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการ ได้มีการรับรองมติที่ประชุมวาระ ๔.๓ ในที่ประชุม

 

. แผนบริหารอัตรากำลังคนสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มีมติดังนี้

เห็นชอบแผนบริหารอัตรากำลังคนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๔๐ คน โดยมีกรอบจำนวนตำแหน่งตามที่เสนอ

ในการกำหนดว่า สวรส. จะมีผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนงานใด เป็นจำนวนเท่าใด ให้ผู้อำนวยการ สวรส. พิจารณากำหนด ภายใต้กรอบจำนวนตำแหน่งของผู้ปฏิบัติงานที่คณะกรรมการ สวรส. กำหนด

คณะกรรมการ ได้มีการรับรองมติที่ประชุมวาระ ๔.๔ ในที่ประชุม

 

. แนวทางการคัดเลือกและพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent Pool) และกลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor Pool)

เห็นชอบแนวทางการคัดเลือกและพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent Pool) และ กลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor Pool)

คณะกรรมการ ได้มีการรับรองมติที่ประชุมวาระที่ ๔.๕ ในที่ประชุม

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.