มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2019-12-13 15:15
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
23.68 KB
ดาวน์โหลด
51 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
14

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข


คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางแผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย มีมติดังนี้
เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางแผนปฏิบัติการบูรณาการ     จีโนมิกส์ประเทศไทย โดยปรับปรุงตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และมอบ สวรส. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเสนอประธานกรรมการลงนามต่อไป
คณะกรรมการ ได้มีการรับรองมติที่ประชุมวาระ ๔.๑ ในที่ประชุม

๒. แผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานทุนหมุนเวียนของกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข มีมติดังนี้ เห็นชอบให้ สวรส. นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมาพิจารณาปรับปรุงแผนปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานทุนหมุนเวียน โดยมอบหมายคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
คณะกรรมการ ได้มีการรับรองมติที่ประชุมวาระ ๔.๒ ในที่ประชุม

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.