มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2019-12-13 14:59
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
22.96 KB
ดาวน์โหลด
67 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
14

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้
    1. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข มีมติดังนี้
เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
๑. นายธวัช        สุนทราจารย์        ประธานอนุกรรมการ
๒. นายศุภกิจ        ศิริลักษณ์        อนุกรรมการ
๓. ศาสตราจารย์นรินทร์     หิรัญสุทธิกุล        อนุกรรมการ
๔. นายธีรธัช         กันตามระ        เลขานุการ
โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่เสนอ
    คณะกรรมการ ได้มีการรับรองมติที่ประชุมวาระที่ ๔.๑ ในที่ประชุม
 

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.