มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2019-12-12 16:35
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
21.36 KB
ดาวน์โหลด
63 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
17
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 
คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้ 
๑. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวนข้อบังคับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของสถาบัน และการบริหารงานของสถาบัน มีมติดังนี้ 
เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวนข้อบังคับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของสถาบัน และการบริหารงานของสถาบัน โดยนาข้อคิดเห็น/ข้อเสนอของคณะกรรมการมาพิจารณาปรับปรุงคาสั่งดังกล่าว เพื่อเสนอประธานกรรมการ ลงนามต่อไป คณะกรรมการ ได้มีการรับรองมติที่ประชุมวาระที่ ๔.๑ ในที่ประชุม 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.