มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2019-12-12 14:56
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
25.22 KB
ดาวน์โหลด
69 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
16

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้ 
๑. ขออนุมัติหลักการในการเดินทางปฏิบัติงานนอกเขตที่ตั้งภายในประเทศ ของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มีมติดังนี้ 

๑). อนุมัติในหลักการอนุญาตให้ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่นอกเขตที่ตั้งภายในประเทศได้
๒). ให้ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  รายงานการปฏิบัติงานนอกเขตที่ตั้งภายในประเทศต่อประธานกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ทุกเดือน
คณะกรรมการ ได้มีการรับรองมติที่ประชุมวาระที่ ๔.๑ ในที่ประชุม

๒. แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย (Genomics Thailand) พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๗  
 เห็นชอบแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย และขอให้ สวรส. รับข้อเสนอจากคณะกรรมการไปปรับปรุงคลิปวิดีโอ เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป คณะกรรมการ ได้มีการรับรองมติที่ประชุมวาระที่ ๔.๒ ในที่ประชุม

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.