มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2019-12-12 14:49
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
25.39 KB
ดาวน์โหลด
71 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
25
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 
คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้ 
๑. รายงานผลคดีหมายเลขแดงที่ ๑๓๘๒/๒๕๖๑ และการส่งเรื่องไปหารือสำนักงาน ก.พ.ร. ประเด็นการจ่ายค่าตอบแทนผันแปรให้ผู้อำนวยการ มีมติดังนี้ 
เห็นชอบให้ สวรส. ส่งเรื่องให้สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาประเด็นการจ่ายค่าตอบแทนผันแปรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการ ได้มีการรับรองมติที่ประชุมวาระที่ ๔.๑ ในที่ประชุม
 
 
๒. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล  มีมติดังนี้
๑. รับทราบว่า นายจเร วิชาไทย เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ประเภทผู้แทนผู้ปฏิบัติงาน
๒. เห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ภายใต้คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยมีองค์ประกอบดังนี้
     ๑) ศาสตราจารย์ประสิทธิ์  ผลิตผลการพิมพ์ ประธาน
     ๒) ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ อนุกรรมการ
     ๓) นายบุญชัย สมบูรณ์สุข อนุกรรมการ
     ๔) นายจเร วิชาไทย อนุกรรมการ
     ๕) ผู้อำนวยการ สวรส.     อนุกรรมการและเลขานุการ
     ๖) หัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการ ได้มีการรับรองมติที่ประชุมวาระที่ ๔.๒ ในที่ประชุม

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.