มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2019-12-12 14:43
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
23.03 KB
ดาวน์โหลด
71 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
25
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 
คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้ 
๑. แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีมติดังนี้ 
เห็นชอบแผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
คณะกรรมการ ได้มีการรับรองมติที่ประชุมวาระที่ ๔.๑ ในที่ประชุม
 
๒. กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีมติดังนี้
เห็นชอบกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานของ สวรส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
คณะกรรมการ ได้มีการรับรองมติที่ประชุมวาระที่ ๔.๒ ในที่ประชุม

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.