มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2019-12-12 14:25
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
25.29 KB
ดาวน์โหลด
73 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
14

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

๔.๑ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ภายใต้คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มีมติดังนี้

๑. เห็นชอบองค์ประกอบคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ภายใต้คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประกอบด้วย

๑) นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย ประธานอนุกรรมการ

๒) ศาสตราจารย์มรรยาท รุจิวิชชญ์ อนุกรรมการ

๓) นายสมชัย จิตสุชน อนุกรรมการ

๔) ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการ

๒. มอบหมายฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

คณะกรรมการ ได้มีการรับรองมติที่ประชุมวาระที่ ๔.๑ ในที่ประชุม

 

๒. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ ภายใต้คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขมีมติ ๑. เห็นชอบองค์ประกอบคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ ภายใต้คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประกอบด้วย

๑) ศาสตราจารย์นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล ประธานอนุกรรมการ

๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปรีดา อดุลยานนท์ อนุกรรมการ

๓) นายสุพรรณ ศรีธรรมา อนุกรรมการ

๔) นายคำนวณ อึ้งชูศักดิ์ อนุกรรมการ

๕) ผู้อำนวยการ สวรส. อนุกรรมการและเลขานุการ

๒. มอบหมายฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

คณะกรรมการ ได้มีการรับรองมติที่ประชุมวาระที่ ๔.๒ ในที่ประชุม

 

๓ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ภายใต้คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มีมติ ๑. เห็นชอบองค์ประกอบคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ภายใต้คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประกอบด้วย

๑) ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์

๒) ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์

๓) นายบุญชัย สมบูรณ์สุข อนุกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

๔) ผู้แทนผู้ปฏิบัติงาน อนุกรรมการ (อยู่ระหว่างดำเนินการเลือกตั้ง)

๕) ผู้อำนวยการ สวรส. อนุกรรมการและเลขานุการ

๒. มอบหมายผู้อำนวยการ สวรส. หารือร่วมกับศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ และศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ ในการเป็นประธานอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

๓. มอบหมายฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

คณะกรรมการ ได้มีการรับรองมติที่ประชุมวาระที่ ๔.๓ ในที่ประชุม

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.