มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2019-12-12 14:14
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
45.01 KB
ดาวน์โหลด
76 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
27

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

. ขออนุมัติเบิกจ่ายวงเงินค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน สวรส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีมติดังนี้

๑) เห็นชอบการขออนุมัติค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๑๒ ของเงินเดือนภาพรวม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๗,๘๘๙,๗๒๓.๘๔ บาท โดยให้จ่ายจากเงินรายได้ (นอกงบประมาณ) ของสถาบัน ที่เหลือจ่ายแล้ว

๒) กำหนดเพดานค่าตอบแทนพิเศษรายบุคคลสูงสุดของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไม่เกิน ๒ เท่าของเงินเดือน

๓) ปรับปรุงระเบียบสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจำปีสำหรับผู้ปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๙ ในข้อ ๗ ดังนี้

ข้อ ๗ วิธีการคำนวณการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจำปีให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้แบ่งการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษประจำปี เป็น ๒ ส่วนเท่ากัน คือ

ส่วนที่ ๑ ร้อยละ ๕๐ แรกของค่าตอบแทนพิเศษประจำปี จ่ายเท่ากันทุกคน

ส่วนที่ ๒ ร้อยละ ๕๐ หลังของค่าตอบแทนพิเศษประจำปี จ่ายตามฐานเงินเดือนและผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานรายบุคคล

ทั้งนี้ การกำหนดเพดานค่าตอบแทนพิเศษรายบุคคลสูงสุดให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ”

 

. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัยวัณโรคชาติ มีมติเห็นชอบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัยวัณโรคชาติ และให้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ดังนี้

๑. นายโทรุ โมริ และผู้แทนจากองค์การอนามัยโลก เป็นที่ปรึกษาอนุกรรมการ

๒. ปรับบทบาทหน้าที่คณะอนุกรรมการข้อ ๑ จาก พัฒนาและให้การรับรองแผนวิจัยวัณโรคชาติ เป็น “พัฒนาและเสนอแผนวิจัยวัณโรคชาติ ต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อให้การรับรองหรืออนุมัติ”

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.