มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2019-12-12 14:09
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
30.85 KB
ดาวน์โหลด
91 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
23

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม พ.. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่าง ๆ โดยมีมติ ดังนี้

. การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (วาระลับ)

มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จำนวน ๗ ราย ดังนี้

๑. ศ.ดร.มรรยาท  รุจิวิชชญ์

๒. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย

๓. ดร.สมชัย  จิตสุชน

๔. ศ.ดร.นพ.นรินทร์  หิรัญสุทธิกุล

๕. ศ.นพ.ประสิทธิ์  ผลิตผลการพิมพ์

๖. ศ.สมคิด  เลิศไพฑูรย์

๗. ผศ.ดร.ทพ.สุปรีดา  อดุลยานนท์

เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ต่อไป และจัดทำบัญชีรายชื่อสำรองจำนวน ๕ ราย ตามลำดับดังนี้

๑. นายแพทย์สรรัตน์  เลอมานุวรรัตน์

๒. นายแพทย์สุวัฒน์  วิริยพงษ์สุกิจ

๓. นายประเวศ  อรรถศุภผล

๔. ดร.นายแพทย์พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์

๕. นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ

 

. การคัดเลือกผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (วาระลับ) มีมติ

๑.   เห็นชอบให้ นายนพพร  ชื่นกลิ่น เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขต่อไป

๒.   มอบหมายคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเจรจาต่อรองอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามข้อ ๒๐ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.