มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2019-07-30 16:07
แท็ก 
 มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
37.89 KB
ดาวน์โหลด
55 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม พ . ศ ...
จำนวนผู้อ่าน
35

มติการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น ๔ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ โดยมีมติ ดังนี้

. ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.. … เห็นชอบให้ สวรส. จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. … โดยให้มีเนื้อหาตามที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อบังคับ ได้เห็นชอบแล้ว และให้แต่งตั้งผู้อำนวยการกองกฎหมายเป็นคณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อบังคับเพิ่มเติมอีกท่านหนึ่ง

 

. ร่างข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยการตรวจสอบของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.. ....

มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ....

 

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.